Opintososiaaliset asiat

Opintotuki, matkakustannukset, opiskelijakortit ja vakuutus

Kou­lu­sih­tee­ri aut­taa kans­li­as­sa.

Opiskelijakortti

Opis­ke­li­ja­kor­tin saat Suo­men Lu­ki­o­lais­ten lii­tos­ta https://lu­kio.fi/lii­ty/ .

Liit­ty­mäl­lä Lu­ki­o­lai­siin saat opis­ke­li­ja­e­tu­ja, joi­ta voit käy­dä tsek­kaa­mas­sa tääl­tä. Jä­se­nek­si voi­vat liit­tyä kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti lu­ki­os­sa opis­ke­le­vat. Liit­ty­mi­seen tar­vit­set vain kas­vo­ku­van ja jon­kin­lai­sen opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen, esim. kuva­kaap­paus Wil­man etu­si­vul­ta käy.

Mi­kä­li tar­vit­set opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen, saat sen kans­li­as­ta.

Opintotuki

Opin­to­tuki­ha­ke­mus kan­nat­taa teh­dä ver­kos­sa.

Opis­ke­li­jat voi­vat saa­da Ke­lal­ta tu­kea pe­rus­kou­lun jäl­kei­siin opin­toi­hin. Tar­kem­paa tie­toa ja edel­ly­tyk­set tuen saa­mi­ses­ta saat Ke­lan verk­ko­sivuilta: http://www.kela.fi/opis­ke­li­jat. Opin­to­tuki kan­nat­taa ha­kea ker­ral­la koko opis­ke­lu­a­jal­le, mi­kä­li on oi­keu­tet­tu opin­to­tu­keen. Las­ku­rin avul­la voit sel­vit­tää ar­vi­on Ke­lan mak­sa­man etuu­den mää­räs­tä https://www.kela.fi/las­ku­rit.

Mi­kä­li si­nul­la on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne (KAN­NAT­TAA HANK­KIA), tee opin­to­tuki­ha­ke­mus Ke­lan verk­ko­pal­ve­lus­sa https://www.kela.fi/asi­oin­ti. Siel­lä ha­ke­mus tu­lee vä­lit­tö­mäs­ti vi­reil­le ja KELA saa opis­ke­lu­pai­kan tie­don Opin­to­pol­ku.fi:stä ja tä­ten ei tar­vi­ta kou­lul­ta opis­ke­lu­to­dis­tus­ta. Muus­sa ta­pauk­ses­sa toi­mi­ta pa­pe­ri­nen ha­ke­mus­lo­ma­ke täy­tet­ty­nä kou­lu­sih­tee­ril­le oppi­lai­tok­sen mer­kin­tö­jä var­ten.

Jos haet opin­to­tu­kea en­sim­mäis­tä ker­taa, tar­kis­ta opin­to­tuen myön­tä­mi­sen pe­rus­teet.

Pika­opas opin­to­e­tuuk­siin: https://www.kela.fi/opis­ke­li­jat-pika­opas

Matkakustannukset

Si­nun on mah­dol­li­suus saa­da Ke­lan kou­lu­mat­ka­tu­kea mi­kä­li kou­lu­mat­ka­si (ly­hyin auto­reit­ti koti­o­vel­ta Klas­si­kan ovel­le) on vä­hin­tään 7km (mak­su­ton oppi­vel­vol­li­suus opis­ke­li­jat) ja vä­hin­tään 10 km (mak­sul­li­nen oppi­vel­vol­li­suus). Walt­ti -alu­een mat­kus­tus­oi­keu­teen kuu­luu A-F-vyö­hyk­keet.

Elo-mar­ras­kuul­la sekä tam­mi-tou­ko­kuul­la olet oi­keu­tet­tu ”30 päi­vää voi­mas­sa­o­le­vaan” kou­lu­mat­ka­lip­puun. Jou­lu­kuus­sa olet oi­keu­tet­tu vain puo­len­kuun kou­lu­mat­ka­lip­puun, kos­ka jou­lu­kuus­sa on vain 12 kou­lu­päi­vää.

Vil­kus­sa on ly­hy­es­ti esi­tel­ty mikä ero on kou­lu­mat­ka­li­puis­sa. Kan­nat­taa lu­kea alla ole­va lin­kis­tä [siel­tä ot­sik­ko Kou­lu­mat­ka­tu­e­tut li­put], niin tie­dät mi­ten lip­pu­tuo­te oi­keut­taa mat­kus­ta­maan ja mil­loin voi­mas­sa­olo al­kaa https://vilk­ku.kuo­pio.fi/kela-kou­lu­mat­ka­tu­et­tu-lip­pu

Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­tet­tu­na et mak­sa mat­kois­ta. Mi­kä­li et omis­ta vie­lä Walt­ti -mat­ka­kort­tia, Walt­ti -kort­ti­poh­jan hin­ta on 5€ ja se on mak­sul­li­nen myös mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­te­tuil­le.

Kou­lu­mat­ka­tuki ha­e­taan lu­ki­on kaut­ta. Alla ohje mi­ten haet kou­lu­mat­ka­tu­kea säh­kö­pos­til­la Klas­sil­li­ses­sa lu­ki­os­sa:

Opis­ke­li­ja te­kee:

  1. Täy­tä kou­lu­mat­ka­tuki­ha­ke­mus (KM 1) -lo­mak­kees­ta si­vut 1-3

Lo­mak­keen koh­ta 5. Ha­ke­mus:

Ras­ti­ta Elo­kuu-Tou­ko­kuu (sil­lä näil­tä kuu­kau­sil­ta olet oi­keu­tet­tu saa­maan kou­lu­mat­ka­tu­kea) ja ras­ti­ta ”15pv tai enem­män”. Pait­si jou­lu­kuun koh­dal­le ras­ti­ta ”10-14pv”.

HUOM! Jos täy­tit lo­mak­keen jo vii­me syk­sy­nä ja lo­ma­ke on ko­neel­la­si, niin hyö­dyn­tää lo­ma­ket­ta; muu­ta koh­ta 5 ja tar­kis­ta pi­tä­vät­kö tie­dot paik­kaan­sa.

  1. Kun olet täyt­tä­nyt TAL­LEN­NA LO­MA­KE ko­neel­le­si ni­mel­lä: KM1_Oma suku­ni­me­si esim. KM1_Sa­vi­nai­nen

KE­LAn ohje: opis­ke­li­ja il­moit­taa ha­ke­mus­lo­mak­keel­la koko kou­lu­mat­kan­sa. Mat­ka si­säl­tää kaik­ki mat­kan vai­heet opis­ke­li­jan koti­o­vel­ta oppi­lai­tok­sen ovel­le.  Opis­ke­li­jan kan­nat­taa mer­ki­tä ha­ke­muk­seen koko kou­lu­mat­ka, myös kä­ve­ly­o­suu­det, kos­ka näil­lä saat­taa olla vai­ku­tus mat­kan vä­him­mäis­pi­tuut­ta las­ket­ta­es­sa.

  1. Lo­ma­ket­ta ei tar­vit­se alle­kir­joit­taa.
  2. Lä­he­tä KM1-lo­ma­ke säh­kö­pos­tin lii­te­tie­dos­to­na lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ril­le, pai­vi.han­ne­le.sa­vi­nai­nen@kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri kuit­taa opis­ke­li­jal­le KM1-lo­mak­keen vas­taan­ot­ta­mi­sen. KM1-tie­to­si vie­dään säh­köi­sen jär­jes­tel­mään, jos­ta tie­to vä­lit­tyy au­to­maat­ti­ses­ti jouk­ko­lii­ken­teen li­pun­myyn­ti­pis­teel­le. Lu­kio toi­mit­taa opis­ke­li­jan säh­kö­pos­til­la lä­het­tä­män KM1 -lo­mak­keen KE­LAL­LE.

Muu­tos vii­me vuo­teen: Opis­ke­li­ja ei enää täy­tä osto­to­dis­tus­ta eli KM2-lo­ma­ket­ta. Syk­syl­lä opis­ke­li­ja, jol­la on jo Walt­ti-mat­ka­kort­ti voi tun­nis­tau­tua opis­ke­li­jak­si Wal­tin net­ti­kau­pas­sa Opin­to­po­lun kaut­ta, jol­loin hä­nen ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se edes käy­dä pal­ve­lu­pis­teel­lä te­ke­mäs­sä en­sim­mäis­tä os­toa. Huom! Opis­ke­li­ja ei voi teh­dä säh­köis­tä opis­ke­li­ja­tun­nis­tau­tu­mis­ta kui­ten­kaan etu­kä­teen. Tie­do­tam­me Wil­mas­sa mat­ko­jen la­tauk­ses­ta elo­kuun alus­sa. Odo­ta tie­do­tet­ta en­nen mat­ko­jen la­taus­ta. Opin­to­pol­ku-pal­ve­luun kir­jau­du­taan omil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, jo­ten jos käy­tät Opin­to­pol­ku-tun­nis­tau­tu­mis­ta niin ano tun­nuk­set pan­kis­ta­si.

KE­LAN oh­jeet kou­lu­mat­ka­tu­es­ta: https://www.kela.fi/kou­lu­mat­ka­tuki

Mi­kä­li mat­kus­tat Mat­ka­huol­lon kor­til­la toi­mi ku­ten yllä, mut­ta kir­joi­ta kou­lu­sih­tee­ril­le, että kul­jet Mat­ka­huol­lon kul­je­tuk­sil­la. Sil­lä kir­joi­tan si­nul­le vie­lä KM2-osto­to­dis­tuk­sen Mat­ka­huol­lon li­pun­myyn­ti­pis­tee­seen, jol­loin saa os­tet­tua lin­ja-auto­li­put opis­ke­li­ja­hin­taan.

Kadonneet tavarat

Kou­lun alu­eel­la ka­don­neet ar­vok­kaat ta­va­rat toi­mi­te­taan kans­li­aan. Toi­mi­tat­han itse löy­tä­mä­si ta­va­rat kans­li­aan.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut Op Va­kuu­tus Oy:n ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen.

Em. va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ja opis­ke­li­jan omai­suu­del­le (kun ei ole ky­sy­myk­ses­sä tapa­tur­ma) mm. sil­mä­la­seil­le ja asus­teil­le sat­tu­nei­ta va­hin­ko­ja.

Tapa­tur­man sat­tu­es­sa ota vä­lit­tö­mäs­ti yh­teyt­tä kans­li­aan tai opet­ta­jaan. Tapa­tur­man näh­nyt kou­lun edus­ta­ja täyt­tää opis­ke­li­jan kans­sa kou­lu­tapa­tur­ma­il­moi­tuk­sen ja tuo sen kans­li­aan. Kans­li­as­ta saat Kuo­pi­on kau­pun­gin laa­ti­man Kou­lu­tapa­tur­ma-tie­dot­teen opis­ke­li­joil­le, jos­sa ker­ro­taan ta­pah­tur­man hoi­toon liit­ty­vät oh­jeet.

Lue tie­do­te kou­lu­tapa­tur­mien kor­vaa­mi­ses­ta.

Opin­to-opas 2022 - 2023Non Scho­lae - Sed Vi­tae15.6.2022