Opintojakson/kurssin suorittaminen

Suunnittele oma oppimispolkusi huolella

Kuva: Sara Es­ko­la

Ensimmäinen oppitunti

Opis­ke­li­jan on ol­ta­va läs­nä opin­to­jak­son/kurs­sin en­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la. En­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la an­ne­taan tär­ke­ää tie­toa opin­to­jak­son/kurs­sin si­säl­lös­tä, sii­hen kuu­lu­vis­ta teh­tä­vis­tä ja sen ar­vi­oin­nis­ta. Jos opis­ke­li­ja sai­rau­den tai jon­kin muun eri­tyi­sen syyn vuok­si jou­tuu ole­maan pois­sa ko. tun­nil­ta, on hä­nen sel­vi­tet­tä­vä pois­sa­olo etu­kä­teen opin­to­jak­soa/kurs­sia opet­ta­val­le opet­ta­jal­le tai il­moi­tet­ta­va ky­sei­se­nä päi­vä­nä sai­rau­des­ta joh­tu­va pois­sa­o­lon­sa ryh­män­oh­jaa­jal­le. Muus­sa ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­ja voi­daan pois­taa ky­sei­ses­tä ope­tus­ryh­mäs­tä.

Opintojakson/kurssin suorittaminen

Opin­to­jak­so/kurs­si on suo­ri­tet­ta­va sen jak­son ai­ka­na, jol­loin se on opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­mas­sa. Mi­kä­li sai­rau­den tai jon­kin muun pä­te­vän syyn vuok­si jo­kin osa­näyt­tö on jää­nyt suo­rit­ta­mat­ta, se on teh­tä­vä seu­raa­van jak­son alus­sa, ell­ei pa­kot­ta­vas­ta syys­tä toi­sin so­vi­ta. Ka­len­te­riin on mer­kit­ty ajat, jol­loin edel­li­sen jak­son kes­ken ole­vat opin­to­jak­sot/kurs­sit (i) muut­tu­vat kes­key­te­tyik­si (K).

Hoi­da puut­tu­vat työt opet­ta­jal­le­si ajois­sa en­nen tuo­ta päi­vää. Muus­sa ta­pauk­ses­sa opin­to­jak­so/kurs­si on suo­ri­tet­ta­va ko­ko­naan uu­del­leen.

Opis­ke­li­ja nä­kee se­li­tyk­sen i-mer­kin­näl­le Wil­mas­ta: -> Opin­not -> Suo­ri­tuk­set. Se­li­tys i-mer­kin­näl­le au­ke­aa klik­kaa­mal­la va­li­tun kurs­sin ni­men edes­sä ole­vaa +-merk­kiä.

Opintojakson/kurssin keskeyttäminen

Jos opis­ke­li­ja lo­pet­taa kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on il­moi­tus sii­tä teh­tä­vä en­nen päät­tö­viik­koa kir­jal­li­ses­ti ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jal­le.

Opintojakson/kurssin keskeytyminen

Jos opis­ke­li­ja lai­min­lyö opin­to­jak­son/kurs­sin opis­ke­lun, opin­to­jak­so/kurs­si kes­key­tyy. Jos kurs­si on vaa­ras­sa kes­key­tyä, opet­ta­ja il­moit­taa asi­as­ta opis­ke­li­jal­le. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö edel­leen opis­ke­lun, opet­ta­ja il­moit­taa kurs­sin kes­key­ty­mi­ses­tä kir­jal­li­ses­ti.

Opintojakson/kurssin suorittaminen itsenäisesti opiskellen

Opis­ke­li­jal­le voi­daan myön­tää lupa opin­to­jak­son/kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen esim. no­peu­te­tun yo-kir­joi­tus­aika­tau­lun vuok­si tai sii­tä syys­tä, että hän on opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa, kun ky­seis­tä kurs­sia on tar­jol­la kurs­si­tar­jot­ti­mel­la.

It­se­näi­ses­tä suo­ri­tuk­ses­ta on so­vit­ta­va hy­vis­sä ajoin en­nen sen jak­son al­kua, jo­hon it­se­näis­tä opis­ke­lua on suun­ni­tel­tu. Ai­neen oh­jaa­va opet­ta­ja ar­vi­oi it­se­näi­sen opis­ke­lun mah­dol­li­suut­ta ai­neen luon­teen, opis­kel­ta­vien si­säl­tö­jen ja opis­ke­li­jan ai­kai­sem­pien suo­ri­tus­ten pe­rus­teel­la.

Opis­ke­li­ja ot­taa yh­teyt­tä ky­sei­sen ai­neen oh­jaa­vaan opet­ta­jaan, jon­ka kans­sa kes­kus­tel­laan it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen edel­ly­tyk­sis­tä. Ai­neen oh­jaa­va opet­ta­ja an­taa tie­don suo­ri­tuk­sen vas­taan­ot­ta­vas­ta opet­ta­jas­ta. Suo­ri­tuk­sen vas­taan­ot­ta­va opet­ta­ja an­taa teh­tä­vät ja laa­tii aika­tau­lun.

Eng­lan­ti: Tu­tus­tu aine­koh­tai­siin oh­jei­siin eng­lan­nin si­vuil­la. It­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen ha­ke­mus on lä­he­tet­tä­vä ai­neen­oh­jaa­val­le opet­ta­jal­le vii­meis­tään viik­koa en­nen päät­tö­vii­kon al­kua.

Ainevalintojen ja työjärjestyksen muuttaminen

Kun opis­ke­li­ja muut­taa luku­suun­ni­tel­maan­sa ma­te­ma­tii­kas­sa ja vie­rais­sa kie­lis­sä (esim. muu­tos pit­käs­tä ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan), on hä­nen aina neu­vo­tel­ta­va opin­to-oh­jaa­jan kans­sa ja saa­ta­va muu­tok­seen lupa. Huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma lo­ma­ke tar­vi­taan, kun op­pi­las muut­taa opin­to­suun­ni­tel­man­sa 3-vuo­ti­ses­ta 4-vuo­ti­sek­si.

Opin­to-opas 2022 - 2023Non Scho­lae - Sed Vi­tae15.6.2022