Oppikirjat lukuvuodelle 2022 - 2023

lukuvuosi 2022 - 2023

LOPS 2021

Oppi­vel­vol­li­set opis­ke­li­jat saa­vat mak­sut­to­mat oppi­ma­te­ri­aa­lit ja tie­to­ko­neen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­tä.

Oppi­ma­te­ri­aa­li on pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Pai­ne­tun oppi­kir­jan voi saa­da opis­ke­li­ja, jol­la on di­ag­no­soi­tu­ja luki- tms. op­pi­mis­vai­keuk­sia, ja pa­pe­ri­nen oppi­kir­ja tu­kee opis­ke­lua. Opet­ta­ja esit­te­lee ma­te­ri­aa­lin opin­to­jak­son alus­sa.

LOPS 2016 (ö-kurssit)

Kaikista oppikirjoista voi käyttää myös vastaavaa sähköistä versiota.  HUOM! Jos opiskelet uuden opetussuunnitelman rinnakkaisryhmässä (samassa ryhmässä uuden LOPS:n mukaisia opiskelijoita), varmistathan oppimateriaalin opettajalta. 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Kurs­si 1: Han­ki ym.: VER­SO 1. Us­kon­non juu­ril­la

Kurs­si 2: Han­ki ym.: VER­SO 2. Maa­il­man­laa­jui­nen kris­tin­usko

Kurs­si 3: Han­ki ym.: VER­SO 3. Maa­il­man us­kon­to­ja

Kurs­si 4: Han­ki ym. VER­SO 4. Us­kon­to Suo­mes­sa

Kurs­si 5: VER­SO 5. Digi­kir­ja (tai Han­ki ym.: VER­SO 5-6 Us­kon­to kult­tuu­ris­sa ja me­di­ass­sa , pai­net­tu kir­ja)

Kurs­si 6: VER­SO 6. Digi­kir­ja (tai yllä mai­nit­tu pai­net­tu kir­ja, jos­sa 5-6-kurs­sit)

Kurs­si 7: Ei oppi­kir­jaa

ORTODOKSINEN USKONTO /lukioiden yhteinen opetus/Lyseon lukion kirjalista
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO/lukioiden yhteinen opetus/Kallaveden lukion kirjalista

FI­LO­SO­FIA

Kurs­si 1: Hä­mä­läi­nen, Kot­ro: IDEA 1, Joh­da­tus fi­lo­so­fi­aan, Ota­va

Kurs­si 2: Hä­mä­läi­nen, Kot­ro: IDEA 2, Etiik­ka, Ota­va

Kurs­sit 3-4: Oppi­kir­ja so­vi­taan kurs­sin alus­sa opet­ta­jan kans­sa.

HISTORIA

Kurs­si 1: Kohi ym. : Fo­rum I, Ih­mi­nen ym­pä­ris­tön ja yh­teis­kun­tien muu­tok­ses­sa,  Ota­va

Kurs­si 2: Kohi ym. : Fo­rum II, Kan­sain­vä­li­set suh­teet, Ota­va

Kurs­si 3: Kohi ym.: Fo­rum III, It­se­näi­sen Suo­men his­to­ria, Ota­va

Kurs­si 4 : Fo­rum IV Eu­roop­pa­lai­sen maa­il­man­ku­van ke­hi­tys, Ota­va

Kurs­si 5: Ruot­sin itä­maas­ta Suo­mek­si, Fo­rum V uu­sin pai­nos, Ota­va

Kurs­si 6: Palo, Päi­vä­rin­ta ym. : Fo­rum VI,  Maa­il­man kult­tuu­rit koh­taa­vat, Ota­va

Kurs­si 7: Kohi, Palo, Päi­vä­rin­ta, Vi­her­vä: Abi His­to­ria, Ota­va

Kurs­si 8: Jo­ki­nen, Kok­ko­nen, Kui­va­lai­nen, Randén, Tik­ka­la: Opas an­tii­kin Roo­maan. e-Oppi

YHTEISKUNTAOPPI

Kurs­si 1: Au­nes­luo­ma, Pu­tus-Hi­las­vuo­ri, Uk­ko­nen, Vuo­re­la: Jo­kai­sen yh­teis­kun­ta. Sa­no­ma Pro

Kurs­si 2: Kohi Ant­ti, Lius­ka­ri Mark­ku, Päi­vä­rin­ta Kim­mo, Vi­her­vä Vesa: Fo­rum 2. Ta­lous­tie­to (Lops 2016). Ota­va

Kurs­si 3: Kohi Ant­ti, Lius­ka­ri Mark­ku, Päi­vä­rin­ta Kim­mo, Vi­her­vä Vesa: Fo­rum 3. Suo­mi, Eu­roop­pa ja muut­tu­va maa­il­ma. Ota­va

Kurs­si 4: Pi­ri­nen Jou­ni, Hon­ka­nen Juk­ka: Jo­kai­sen oi­keus­tie­to – 31. tai uu­dem­pi pai­nos. Sa­no­ma Pro

Kurs­si 5 ker­taus: Kir­jas­ta so­vi­taan kurs­sin alus­sa

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Suo­sit­te­lem­me digi­kir­jo­ja opis­ke­lua moni­puo­lis­ta­vien ri­kas­tei­den vuok­si.

Han­ki aina oppi­kir­jois­ta uu­sin mah­dol­li­nen pai­nos

Kurs­sit 1 – 9: Kai­kil­la kurs­seil­la käy­tet­tään SÄR­MÄn käsi­kir­jaa. Ota­va.

Kurs­si 4: ei kurs­si­vih­koa

Kurs­si 5: Sär­män kurs­si­vih­ko 5, Ota­va

Kurs­si 6: te­at­te­ri/elo­kuva­käyn­ti, ei kurs­si­vih­koa

Kurs­si 7 ei kurs­si­vih­koa.

Kurs­si 8: Sär­män kurs­si­vih­ko 8, Ota­va

Kurs­si 9: Sär­män kurs­si­vih­ko 9, Ota­va

MAANTIEDE

Opin­to­jak­so 1: Iko­nen ym.: GE1 Maa­il­ma muu­tok­ses­sa. 2020. Stu­deo.

Opin­to­jak­so 2.: Iko­nen ym.: GE 2 Si­ni­nen pla­neet­ta. 2021. Stu­deo.

Opin­to­jak­so 3: Iko­nen ym.: GE3 Yh­tei­nen maa­il­ma. 2021. Stu­deo.

Opin­to­jak­so 4: Iko­nen ym. GE4 Geo­me­dia – Tut­ki, osal­lis­tu, vai­ku­ta. 2022. Stu­deo.

Kurs­si 5: Kurs­sil­la ei ole eril­lis­tä oppi­kir­jaa.

BIOLOGIA

Opin­to­jak­so 1: Hap­po­nen ym.: Bios 1, Elä­mä ja evo­luu­tio. Sa­no­map­ro.

Mo­duu­li 2: Hap­po­nen ym.: Bios 2, Eko­lo­gi­an pe­rus­teet. Sa­no­map­ro.

Mo­duu­li 3: Hap­po­nen ym.: Bios 3, Ih­mi­sen vai­ku­tuk­set eko­sys­tee­mei­hin. Sa­no­map­ro.

Opin­to­jak­so 4: Hap­po­nen ym.: Bios 3, Solu ja pe­rin­nöl­li­syys. Sa­no­map­ro.

Opin­to­jak­so 5: Hap­po­nen ym.: Bios 4, Ih­mi­sen bi­o­lo­gia. Sa­no­map­ro.

Opin­to­jak­so 6: Hap­po­nen ym.: Bios 5, Bio­tek­niik­ka ja sen so­vel­luk­set. Sa­no­map­ro.

Kurs­si 6. (van­han LOPS:n ker­taus­kurs­si): Hap­po­nen ym.: Yo-ker­taus Bi­o­lo­gia digi­kir­ja. 2019.  Sa­no­map­ro

PITKÄ MATEMATIIKKA

MAY1:  Ha­li­nen, Häh­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, … , Ota­van ma­te­ma­tiik­ka  MAY1 Lu­vut ja luku­jo­not
MAA2: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 2 Po­ly­no­mi­funk­ti­ot ja -yh­tä­löt
MAA3: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 3 Ge­o­met­ria
MAA4: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 4 Vek­to­rit
MAA5: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 5 Ana­lyyt­ti­nen ge­o­met­ria
MAA6: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 6 De­ri­vaat­ta
MAA7: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 7 Tri­go­no­met­ri­set funk­ti­ot
MAA8: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 8 Juu­ri- ja lo­ga­rit­mi­funk­ti­ot
MAA9: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …  , Tik­ka, Juu­ri 9 In­teg­raa­li­las­ken­ta
MAA10: Ju­ha­la, Juu­ti­nen, …  , Tik­ka, Juu­ri 10 To­den­nä­köi­syys ja ti­las­tot
MAA11: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, … , Tik­ka, Juu­ri 11 Luku­te­o­ria ja to­dis­ta­mi­nen
MAA12: Häi­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, … , Tik­ka, Juu­ri 12 Al­go­rit­mit ma­te­ma­tii­kas­sa
MAA13: Häi­ki­ö­nie­mi,  Ju­ha­la,…, Tik­ka, Juu­ri 13 Dif­fe­ren­ti­aa­li- ja in­teg­raa­li­las­ken­nan jat­ko­kurs­si

MAA14: Juu­ri Ker­taus­kir­ja

MAA15: Juu­ri Ker­taus­kir­ja
MAA16: Huip­pu 9 Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan ker­taus
MAA17: Ha­li­nen, Ku­ri­nen, Ot­te­lin, Huip­pu 6 Ta­lous­ma­te­ma­tiik­ka
MAA18: Tu­tor­kurs­si, ei oppi­kir­jo­ja.
MAA19: Ma­te­ri­aa­li ja­e­taan kurs­sin ai­ka­na

LYHYT MATEMATIIKKA

MAY1: Häh­ki­ö­nie­mi, Ju­ha­la, …, Tik­ka, Ota­van ma­te­ma­tiik­ka MAY1 Lu­vut ja luku­jo­not
MAB2: Ha­li­nen, Kur­vi­nen,…, Huip­pu 2 Lau­sek­keet ja yh­tä­löt
MAB3: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 3 Ge­o­met­ria
MAB4: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 4 Ma­te­maat­ti­sia mal­le­ja
MAB5: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 5 Ti­las­tot ja to­den­nä­köi­syys
MAB6: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 6 Ta­lous­ma­te­ma­tiik­ka
MAB7: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 7 Ma­te­maat­ti­nen ana­lyy­si
MAB8: Ha­li­nen, Kur­vi­nen, …, Huip­pu 8 Ti­las­tot ja to­den­nä­köi­syys II

MAB9: Huip­pu 9 Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan ker­taus
MAB11: Ma­te­ri­aa­li ja­e­taan kurs­sin ai­ka­na

TIETOTEKNIIKKA

Oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta so­vi­taan kurs­sien al­ka­es­sa.

FYSIIKKA

LOPS2021 (1. opin­to­vuo­si), ensi­si­jai­ses­ti digi­kir­ja

Mo­duu­lit 1-4: Ah­to­la, Ah­ve­nis­to ym. Kvark­ki, Edi­ta

LOPS2016

Kurs­seil­le käy joko pa­pe­ri­nen kir­ja tai digi­kir­ja.

Kurs­sit öFy1 – 7: Leh­to, Maa­lam­pi ym. Fy­siik­ka (LOPS 2016), Sa­no­maP­ro

Kurs­si öFy8: Il­moi­te­taan syk­syl­lä 2021 kurs­sin opis­ke­li­joil­le

Kurs­sit öFy9 – 11: Oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta so­vi­taan kurs­sin al­ka­es­sa

KEMIA

Sel­vi­tä kurs­sin opet­ta­jal­ta mikä ma­te­ri­aa­li on käy­tös­sä. öKE3, öKE4 ja öKE5 suo­ri­te­taan suu­rim­mak­si osak­si uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man ohel­la, jol­loin näis­sä kurs­seis­sa käy­te­tään uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ta ma­te­ri­aa­lia.

Kurs­si 2 eli uusi KE3: Moo­li 3 Mo­le­kyy­lit ja mal­lit (LOPS21)

Kurs­si 3 eli uusi KE4: Moo­li 4 Ke­mi­al­li­nen re­ak­tio (LOPS21)

Kurs­si 4 eli uusi KE5: Moo­li 5 Ke­mi­al­li­nen ener­gia ja kier­to­ta­lous (LOPS21)

Kurs­si 5 eli uusi KE6: Jak­sos­sa 2 käy­te­tään oppi­ma­te­ri­aa­lia: Moo­li 5 Re­ak­ti­ot ja tasa­pai­no (LOPS 2016) ja muis­sa jak­sois­sa Moo­li 6 Ke­mi­al­li­nen tasa­pai­no (LOPS21)

Kurs­si 6: Ma­fy­ne­tin säh­köi­nen kurs­si­ma­te­ri­aa­li (Tu­tus­tu ma­te­ri­aa­liin: Ma­fy­net­ti: Ker­taus­kurs­si­ma­te­ri­aa­li) – Tar­kem­pi ohje ma­te­ri­aa­lin os­tos­ta ja käyt­töön­o­tos­ta tu­lee en­nen kurs­sin al­kua.

Kurs­si 7: Opet­ta­jan ja­ka­ma ma­te­ri­aa­li

Kurs­si 8: Moo­li 2 Ih­mi­sen ja elin­ym­pä­ris­tön ke­mi­aa (LOPS 2016) ja opet­ta­jan ja­ka­ma ma­te­ri­aa­li

B-RUOTSI

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

Kurs­si 7: eP­re­cis 7 tai Pre­cis 7, Ap­pel, Bu­lut, Jo­hans­son ym.,  Sa­no­maP­ro

Kurs­si 8: Oppi­ma­te­ri­aa­li il­moi­te­taan myö­hem­min
Kurs­si 9: Ei oppi­kir­jaa

A-SAKSA

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja

Kurs­sit 7-8: Hon­ka­vaa­ra ym.: Ge­nau 7-8. Sa­no­maP­ro.
Kurs­si 9: Ei oppi­kir­jaa

B2-SAKSA

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

Kurs­sit 7-8: Bus­se ym.: Pa­no­ra­ma Deutsch 7-8. Ota­va.

Kurs­si 9: Ei oppi­kir­jaa

B3-SAKSA

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

Kurs­sit 6-8: Haa­pa­la ym.: Plan D 6-8. Sa­no­ma Pro.
Kurs­si 9: Ei oppi­kir­jaa

A-ENGLANTI

Kiel­ten kurs­seil­la tai opin­to­jak­soil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

ENA 01-06: New In­sights, Ota­va

ENA07: jak­sois­sa 1-3: Sus­tai­nab­le So­lu­ti­ons (LOPS 2016), Stu­deo; jak­sois­sa 4-5New In­sights, Ota­va

ENA08: Glo­bal Com­mu­ni­ca­ti­ons (LOPS 2016), Stu­deo

ENA09: Re­a­dy, Set, Go! (LOPS 2016), Stu­deo

ENA11: tie­do­te­taan kurs­sin al­ka­es­sa
ENA12: so­vi­taan erik­seen opet­ta­jan kans­sa
ENA13: ei oppi­kir­jaa

B2-RANSKA

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

Kurs­sit 1-2: Es­ca­lier 2 tai eEs­ca­lier 2, Altsc­hu­ler Gra­nath, Lai­ne, Pent­ti­lä, Sa­no­maP­ro
Kurs­sit 5-6: Es­ca­lier 4 tai eEs­ca­lier 4, (LOPS2016; uu­dis­tet­tu 4. pai­nosDer­vin, Kemp­pai­nen, Lai­ne, Mokh­ta­ri, Ten­hu­nen, Sa­no­maP­ro

B3-RANSKA

Kiel­ten kurs­seil­la ei saa käyt­tää täy­tet­ty­jä oppi­kir­jo­ja.

Kurs­sit 1-2: Le nou­vel Es­ca­lier 1 digi­kir­ja (LOPS2021)
Kurs­sit 5-6: Es­ca­lier 3 tai eEs­ca­lier 3, (LOPS2016; uu­dis­tet­tu 4. pai­nosAltsc­hu­ler, Der­vin, Kemp­pai­nen, Lai­ne ym.  Sa­no­maP­ro
Kurs­sit 7-8: Es­ca­lier 4 tai eEs­ca­lier 4, (LOPS2016; uu­dis­tet­tu 4. pai­nosDer­vin, Kemp­pai­nen, Lai­ne, Mokh­ta­ri, Ten­hu­nen, Sa­no­maP­ro

B2-LATINA

Kurs­si 1-2: Kal­le­la, Palmèn: Cla­vis La­ti­na I, teks­ti­kir­ja + har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
Kurs­sit 3-6: Kal­le­la, Palmèn: Cla­vis La­ti­na II, teks­ti­kir­ja + har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
Kurs­si 7-8: Kal­le­la, Palmèn: Cla­vis La­ti­na III, teks­ti­kir­ja + har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
Kurs­si 9: Opet­ta­jan ma­te­ri­aa­li, so­vi­taan kurs­sin al­ka­es­sa

B3-LATINA

Kurs­sit 1-4: Kal­le­la, Palmèn: Cla­vis La­ti­na I, teks­ti­kir­ja + har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
Kurs­sit 5-8: Kal­le­la, Palmèn: Cla­vis La­ti­na II, teks­ti­kir­ja + har­joi­tus­kir­ja, Ope­tus­hal­li­tus
Kurs­si 9: Opet­ta­jan ma­te­ri­aa­li, so­vi­taan kurs­sin al­ka­es­sa

B3-ESPANJA

Kurs­si 1: ¡Nos Ve­mos! 1; Ota­va 

Kurs­si 2: ¡Nos Ve­mos! 2; Ota­va 

Kurs­si 3: ¡Nos Ve­mos! 3; Ota­va 

Kurs­si  4:  ¡Nos Ve­mos! 4; Ota­va 
Kurs­si 5: ¡Nos Ve­mos! 5; Ota­va 

Kurs­si 6: ¡Nos Ve­mos! 6; Ota­va 

Kurs­sit 7 -8: ¡Dime! 4; Gonzá­lez García ym. Ota­va
Kurs­si 9: Acier­to & har­joi­tus­ten rat­kai­sut; Nie­mi, Po­sio. Ota­va

MUSIIKKI

Oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta so­vi­taan kurs­sin al­ka­es­sa.

TERVEYSTIETO

TE1: Ter­vey­den pe­rus­teet. Ter­ve! 1. Sa­no­map­ro

TE2: Ih­mi­nen, ym­pä­ris­tö ja ter­veys. Stu­deo.

TE3: Ter­veyt­tä tut­ki­mas­sa. Stu­deo.

TE4: Stu­deo:Ter­veys­tie­don ker­taus­kurs­si 1-3 (LOPS 2016)

PSYKOLOGIA

Kurs­si 1: De­ger­man, Holm. MO­TII­VI 1, Psyyk­ki­nen toi­min­ta ja op­pi­mi­nen, Sa­no­maP­ro

Kurs­si 2:  Hoff­man, Holm ym. MO­TII­VI 2, Ke­hit­ty­vä ih­mi­nen, Sa­no­maP­ro

Kurs­si 3: Hoff­man, Holm ym. MO­TII­VI 3, Tie­toa kä­sit­te­le­vä ih­mi­nen, Sa­no­maP­ro

Kurs­si 4: Hoff­man, Holm ym. MO­TII­VI 4, Tun­teet, psyyk­ki­nen hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­veys, Sa­no­maP­ro

Kurs­si 5: Hoff­man, Holm ym. MO­TII­VI 5, Yk­si­löl­li­nen ja yh­tei­söl­li­nen ih­mi­nen, Sa­no­maP­ro

Kurs­sit 6: Heik­ki­lä, Num­men­maa ym. PS 1–5 Psy­ko­lo­gi­an ker­taus­kir­ja (LOPS 2016), Stu­deo (HUOM! Vain säh­köi­nen)

Kurs­si 7: Ei oppi­kir­jaa

 

KUVATAIDE

Ma­te­ri­aa­li- ja vä­li­ne­mak­su KU1-kurs­sin osal­ta si­säl­tyy luku­vuo­den alus­sa ke­rät­tä­vään ma­te­ri­aa­li­mak­suun. Muis­ta kurs­seis­ta pe­ri­taan mah­dol­li­ses­ti eril­lis­tä ma­te­ri­aa­li­mak­sua.

Opin­to-opas 2022 - 2023Non Scho­lae - Sed Vi­tae15.6.2022