Luodaan yhdessä Klassikan henkeä

Non Scholae - Sed Vitae

Luku­vuo­den 2022 – 2023 Klas­si­kan toi­min­nan pai­no­pis­te­alue on yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­nen.

Teemapäivät ja juhlat

Pi­däm­me yllä kuu­lui­saa Klas­si­kan hen­keä jär­jes­tä­mäl­lä mo­nia yh­tei­siä ta­pah­tu­mia. Pe­rin­tei­ses­ti abit vas­taa­vat jou­lu­juh­lan ja penk­ka­ri­päi­vän jär­jes­te­lyis­tä. Kak­ko­set jär­jes­tä­vät pot­ki­ai­set ja huo­leh­ti­vat wan­ho­jen päi­vän tun­nel­mas­ta. Yk­kö­set jär­jes­tä­vät vap­pu­juh­lan. Ryh­män­oh­jaa­jat ovat opis­ke­li­joi­den apu­na juh­lien ide­oin­nis­sa.

Li­säk­si opis­ke­lu­vuo­teen kuu­lu­vat yk­kös­ten tee­ma­päi­vä, Klas­si­kan päi­vä, yli­op­pi­las­juh­lat, it­se­näi­syys­päi­vän juh­la ja ke­vät­juh­la. Li­säk­si opis­ke­li­ja­kun­ta ide­oi koko kou­luyh­teis­töä ilah­dut­ta­via tee­ma­päi­viä opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen joh­dol­la.

Hali­nal­let penk­ka­reis­sa

Kuoro ja lauluyhtye

Kai­kis­sa ta­pah­tu­mis­sa tär­keä tun­nel­man luo­ja on kou­lum­me kuo­ro, joka on avoin kai­kil­le in­nok­kail­le lau­la­jil­le ja soit­ta­jil­le. Kuo­ro ja lau­lu­yh­tye mu­si­soi­vat mu­sii­kin leh­to­ri Mer­vi Ko­va­sen oh­jauk­ses­sa.

Koulun lehti Non Solum

Kou­lun ta­pah­tu­mis­ta ja opis­ke­li­joi­den miet­teis­tä meil­le ker­too Non So­lum -leh­ti, jon­ka toi­mit­ta­ja­kun­taan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki kir­joit­ta­jat, ku­vaa­jat, piir­tä­jät ja tek­nii­kas­ta kiin­nos­tu­neet. Uu­sim­piin Non So­lum jul­kai­sui­hin voit tu­tus­tua kou­lun etu­si­vul­la.

Kestävä kehitys KEKE

Kou­lum­me toi­mii ak­tii­vi­ses­ti kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edel­lä­kä­vi­jä­nä. Tee­ma­päi­vien ja kier­rä­tyk­sen li­säk­si KE­KET huo­leh­ti­vat mm. kou­lun vi­her­viih­tyi­syy­des­tä. Ter­ve­tu­loa mu­kaan ke­kei­le­mään.

Klas­si­kan kuo­ro hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa 2020

Ke­ke­läi­set is­tu­tus­puu­his­sa

Opin­to-opas 2022 - 2023Non Scho­lae - Sed Vi­tae15.6.2022