Urheilulukio

Urheiluvuosi 2017 – 2018

Vuo­den Ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sek­si va­lit­tiin Kim Nou­si­ai­nen, joka oli mu­ka­na Suo­men nuor­ten lei­jo­nien U-18 jouk­ku­ees­sa voit­ta­mas­sa Maa­il­man­mes­ta­ruut­ta.

Vuo­den ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen on Kim Nou­si­ai­nen

Jääkiekko, Markku Keinänen

Men­nyt kau­si oli kuo­pi­o­lai­sen jää­kie­kon osal­ta me­nes­tyk­se­käs, sil­lä voit­ti­han Kal­Pan A-nuo­ret SM kul­taa, Nai­set, B-1 pää­si­vät play-off pe­lei­hin. Li­säk­si Kim Nou­si­ai­nen ja Lee­vi Aal­to­nen oli­vat Suo­men U-18 jouk­ku­ees­sa, joka voit­ti Maa­il­man mes­ta­ruu­den. Täs­tä kai­kes­ta suu­ri kii­tos kuu­luu Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mi­al­le, joka osal­taan tu­kee pe­laa­jien aamu­val­men­nus­toi­min­taa.

Kuo­pi­on ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an toi­min­ta­ym­pä­ris­tö kaik­ki­ne tuki­pal­ve­lui­neen kes­tää kyl­lä ver­tai­lun mi­hin ta­han­sa suo­ma­lai­seen ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan. Li­säk­si roh­ke­nen väit­tää, että val­men­nus­kin on huip­pu­luok­kaa, jo­ten val­men­net­ta­vil­le an­ne­taan var­mas­ti mah­dol­li­suus ta­voi­tel­la, vaik­ka maa­il­man par­haan pe­laa­jan tit­te­liä, jos sitä ha­lu­a­vat ta­voi­tel­la.

Mie­tim­me val­men­nuk­ses­sa jat­ku­vas­ti sitä, mi­ten voim­me aut­taa pe­laa­jaa ar­jes­sa vie­lä pa­rem­min. Sik­si ke­hi­täm­me toi­min­ta­ym­pä­ris­töä jat­ku­vas­ti.
Ju­ni­o­ri-Kal­Pan pe­rus­ta­ma Next Ge­ne­ra­ti­on toi­min­nan tuki­pal­ve­lui­ta tar­jo­taan myös Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ur­hei­li­joil­le.

Ensi kau­den ke­hit­tä­mis­koh­teet ovat hen­ki­nen val­men­nus sekä pa­lau­tu­mi­nen (jak­sa­mi­nen), sekä li­has­huol­to.

Vaik­ka jää­kiek­ko on jouk­ku­e­peli, ko­ros­tam­me ja huo­mi­oim­me en­tis­tä enem­män yk­si­lön val­men­nus­ta, jo­hon pe­laa­ja itse aset­taa pe­lil­li­set ja har­joi­tuk­sel­li­set ta­voit­teet.

Vaik­ka olem­me har­joit­te­lus­sa ko­ros­ta­neet yk­si­lön val­men­nus­ta, niin kyl­lä Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an pe­laa­jat oli­vat mu­ka­na me­nes­ty­vis­sä jouk­ku­eis­sa.

Kaik­kia pe­laa­jia, jot­ka edus­ti­vat Suo­mea täl­lä kau­del­la en läh­de erik­seen ni­me­ä­mään. Mai­nit­ta­koon kui­ten­kin, että Kal­Pas­ta kau­del­la 2017-2018 Suo­mea edus­ti kaik­ki­aan yli 20 pe­laa­jaa, jou­kos­sa lu­kui­sia tyt­tö/nais­pe­laa­jia.

Me jää­kiek­ko­val­men­ta­jat ha­lu­am­me on­ni­tel­la val­mis­tu­nei­ta sekä toi­vot­taa kai­kil­le oi­kein mu­ka­vaa kesä­ai­kaa.

Jalkapallo / pojat, Esa Pekonen

Luku­vuo­si on ol­lut poi­ka­jal­ka­pal­loi­li­joi­den osal­ta vaih­te­le­va. On ol­lut on­nis­tu­mi­sia, mut­ta myös pet­ty­myk­siä.
Ur­hei­lu­oppi­lai­tos­ten SM-kil­pai­lus­sa Aka­te­mi­an jouk­kue si­joit­tui vii­den­nek­si. Lop­pu­tur­naus pe­lat­tiin mar­ras­kuun alus­sa Ee­rik­ki­län ur­hei­lu­o­pis­tol­la.
KuPS:n A-ju­ni­o­rit voit­ti­vat kau­den 2016 Yk­kö­sen. Ke­vään 2018 SM- kar­sin­nois­ta KuPS:n A-ju­ni­o­rit sel­vit­ti­vät tien­sä SM-sar­jaan.
KuPS:n B-ju­ni­o­rit si­joit­tui­vat kau­den 2017 SM-sar­jas­sa yh­dek­sän­nek­si. Ke­vään 2018 SM- kar­sin­nois­ta KuPS:n B-ju­ni­o­rit sel­vit­ti­vät tien­sä SM-sar­jaan.
KuPS:n Veik­kaus­lii­ga – jouk­ku­ees­sa pe­laa­vat Sharp Rä­sä­nen, Mii­ka Töy­räs, Jere Hil­tu­nen, Joo­na Hil­tu­nen, Nuut­ti Tyk­ky­läi­nen ja Joo­nas Ky­ti­lä.
Poi­ka­maa­jouk­ku­eis­sa esiin­tyi­vät luku­vuo­den ai­ka­na Sharp Rä­sä­nen, Mii­ka Töy­räs, Jere Hil­tu­nen ja Joo­nas Ky­ti­lä.

Mii­ka Töy­räs

Jalkapallo / tytöt, Jaakko Pulkkinen

Vuo­den 2017-2018 ai­ka­na aamu­har­joit­te­lu su­jui suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Vuo­den ai­ka­na har­joi­tel­tiin moni­puo­li­ses­ti pien­ryh­mis­sä tek­niik­kaa, peli­kä­si­tys­tä ja fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia. Aamu­har­joit­te­lus­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti em. omi­nai­suuk­sien yk­si­löl­li­seen ke­hit­tä­mi­seen. Val­men­nuk­seen osal­lis­tui­vat vas­tuu­val­men­ta­ja Jaak­ko Pulk­ki­sen li­säk­si Ilja Ve­nä­läi­nen ja Aki Moi­la­nen.

Pe­rin­tei­ses­sä Pal­lo­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä Ur­hei­lu­oppi­lai­tos­ten tur­nauk­ses­sa jouk­kue si­joit­tui vii­den­nek­si. Aino Krö­ger pe­la­si nuor­ten maa­ot­te­lui­ta ja Saa­na Har­ti­kai­nen sekä Eeva Ket­tu­nen oli­vat mu­ka­na ikä­ryh­män­sä maa­jouk­ku­e­lei­ril­lä.

Maastohiihto, Mika Venäläinen

Hiih­tä­jien luku­kau­teen mah­tui nor­maa­li har­joi­tus­ten li­säk­si pe­rin­tei­sek­si muo­dos­tu­neet tes­tit ja kont­rol­lit (tes­ti­juok­su 3000m, li­has­kun­to­tes­ti ja sau­va­rin­ne kont­rol­lit). Tes­tit ja kont­rol­lit teh­dään 2-3 ker­taa luku­kau­des­sa. Näi­den teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta omi­nai­suuk­sien ke­hit­ty­mis­tä. Syk­syn har­joit­te­lus­sa py­rit­tiin moni­puo­li­seen te­ke­mi­seen.
Laji­har­joit­te­lu al­koi 11.11.2017 Pui­jon ensi­lu­men­la­dul­la ja jat­kui pit­käl­le huh­ti­kuu­hun.
Kil­pai­lul­li­set me­nes­tyk­set:

Arsi Ruus­ka­nen

Uinti, Mikko Lonka

Kau­del­la 2017-2018 uin­ti­ur­hei­lun ryh­mäs­sä on har­joi­tel­lut kuu­si ur­hei­li­jaa. Näis­tä kuu­des­ta kol­men pää­laji on uin­ti, kah­den tri­ath­lon ja yh­den tai­to­uin­ti. Ryh­män har­joi­tuk­sis­sa kävi myös ylä­kou­lu­i­käi­siä ur­hei­li­joi­ta ja kor­ke­am­mal­la as­teel­la opis­ke­le­via ur­hei­li­joi­ta. Laji­kir­joa hyö­dyn­net­tiin har­joit­te­lun to­teu­tuk­ses­sa mm. Ur­hei­li­jat pi­ti­vät toi­sil­leen la­jis­pe­si­fe­jä har­joit­tei­ta ja tätä kaut­ta moni­puo­li­suut­ta saa­tiin li­sät­tyä. Ryh­män par­hai­na saa­vu­tuk­si­na oli­vat NEM-edus­tuk­set Vii­vi Pöy­ki­öl­le (tai­to­uin­ti) ja Oona Kart­tu­sel­le (tri­ath­lon)

Par­haat saa­vu­tuk­set ryh­mäs­sä oli­vat:

Yleisvalmennus, Markku Ukkonen

Klas­si­kan yleis­val­men­nuk­sen ryh­mäs­sä oli luku­vuo­den ai­ka­na 22 ur­hei­li­jaa, ja edus­tet­tu­na oli­vat seu­raa­vat ur­hei­lu­la­jit: golf, pesä­pal­lo, ta­ek­won­do, moto­cross, suun­nis­tus, rat­sas­tus, kar­ting, kil­pa­tans­si, te­li­ne­voi­mis­te­lu, cheer­le­a­ding, am­mun­ta, pyö­räi­ly ja squ­ash.
Har­joit­te­lus­sa kes­ki­tyt­tiin moni­puo­li­ses­ti fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­seen. Pai­no­pis­tei­nä koko luku­vuo­den ajan oli­vat mm. kes­ki­var­ta­lon hal­lin­ta, voi­man­tuoton pa­ran­ta­mi­nen, ae­ro­bi­nen kes­tä­vyys ja yleis­tai­ta­vuu­den ke­hit­tä­mi­nen.
Seu­raa­vas­sa muu­ta­ma poi­min­ta ur­hei­lu­me­nes­tyk­ses­tä:

Lentopallo, Jukka Lehtonen

Len­to­pal­los­sa aka­te­mi­an har­joi­tus­paik­ka vaih­tui tänä vuon­na Stu­den­ti­al­le, joka oli erit­täin hyvä rat­kai­su. Saim­me mo­lem­mat ryh­mät (ty­töt & po­jat) har­joit­te­le­maan sa­man ka­ton alla. Tämä jär­jes­te­ly mah­dol­lis­ti mo­lem­pien ryh­mien erik­seen har­joit­te­lun si­ten, että tar­vit­ta­es­sa sama val­men­ta­ja pys­tyi osal­lis­tu­maan mo­lem­pien ryh­mien har­joit­te­luun. Li­säk­si yh­tei­set har­joi­tuk­set tyt­tö­jen ja poi­kien vä­lil­lä oli­vat on­nis­tu­nei­ta. Yh­teis­har­joit­tei­ta to­teu­tet­tiin tek­ni­sis­sä har­joit­teis­sa, sekä syöt­tö- ja vas­taan­otto­har­joit­te­lus­sa. Stu­den­ti­an loh­kot riit­ti­vät hy­vin tek­niik­ka­har­joit­te­lun to­teut­ta­mi­seen (1 loh­ko kum­mal­la­kin ryh­mäl­lä). 1 ker­ran vii­kos­sa meil­lä oli koko Sali käy­tös­sä ja tämä mah­dol­lis­ti myös täy­si­pai­noi­sen syöt­tö­har­joit­te­lun, sil­lä loh­koil­la har­joi­tel­ta­es­sa syöt­tö­alue on lii­an ly­hyt. Saim­me har­joit­te­luun hy­vin tu­kea Stu­den­ti­al­la ole­van pal­lo­ty­kin, sekä

lop­pu­ke­vääk­si saa­tu­jen tor­jun­nan, puo­lus­tuk­sen ja isku­lyön­nin tek­nii­kan opet­te­le­mis­ta hel­pot­ta­vien ko­ro­ke­laa­ti­koi­den avul­la. Ensi vuon­na toi­vot­ta­vas­ti jat­kam­me sa­mois­sa ti­lois­sa.
Poi­kien puo­lel­la osal­lis­tu­jien mää­rä vaih­te­li 4 ja 8 osal­lis­tu­jan vä­lil­lä. Pää­osin har­joit­te­li­jat oli­vat lu­ki­o­lai­sia, mut­ta mu­ka­na oli myös am­mat­ti­kou­lun ja kor­kea-as­teen opis­ke­li­joi­ta. Yh­teen­sä vuo­den ai­ka­na aamu­har­joi­tuk­sis­sa kävi 11 poi­kaa. Pois­sa­o­lo­jen mää­rä oli vä­häi­nen ja ur­hei­li­jat hoi­ti­vat hy­vin il­moit­ta­mi­sen es­teel­li­syy­des­tään. Noin 90% poi­kien kans­sa ta­pah­tu­vas­ta har­joit­te­lus­ta teh­tiin tek­niik­ka­har­joit­te­lua pal­lon kans­sa. Fyy­si­sen har­joit­te­lun jät­tä­mi­nen muul­le ajal­le oli suun­ni­tel­tua ja help­po seu­ra­ta, kaik­kien poi­kien pe­la­tes­sa Pui­jo Wol­leyn len­to­pal­lo­seu­ras­sa. Fyy­sis­tä har­joit­te­lua aa­muis­sa to­teu­tet­tiin vain mi­nun ol­les­sa es­ty­nyt ve­tä­mään har­joi­tuk­sia.

Lentopallo tytöt, Elina Salomäki

Täl­lä kau­del­la len­tik­sen osal­ta tree­nit pyö­ri­vät kol­mes­ti vii­kos­sa Stu­den­ti­al­la. Hal­li ja­et­tiin yh­des­sä poi­kien kans­sa, mikä oli oi­kein toi­mi­va rat­kai­su. Tämä jär­jes­te­ly an­toi mah­dol­li­suu­den teh­dä har­joit­tei­ta tie­ten­kin erik­seen omas­sa ryh­mäs­sä, mut­ta myös yh­des­sä, jol­loin oli aina ais­tit­ta­vis­sa pien­tä yli­mää­räis­tä kes­kit­ty­mis­tä ja tsemp­paus­ta. 😉 Syk­syl­lä ryh­mäs­sä oli enem­män tyt­tö­jä ja myös kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­joi­ta kävi tree­neis­sä jon­kin ver­ran sil­loin kun hei­dän aika­tau­lu an­toi myö­den. Syk­syl­lä teh­tiin myös voi­ma­har­joit­te­lua, jos­sa hyö­dyn­net­tiin ryh­mäs­sä ole­van lii­kun­nan­oh­jaa­jan tai­toa. La­jis­sa teh­tiin pal­jon töi­tä ihan pe­rus­a­si­oi­den pa­ris­sa ja ilah­dut­ta­vaa oli näh­dä suu­ri muu­tos näil­lä tär­keil­lä osa-alu­eil­la. Ke­vääl­lä ryh­mä oli vä­hän pie­nem­pi, mut­ta si­tä­kin si­tou­tu­neem­pi ja in­no­kas. Ke­vääl­lä tyt­tö­jä haas­tet­tiin pal­jon eri osa-alu­eil­la ja roh­kais­tiin ko­kei­le­maan vai­ke­am­pi­a­kin jut­tu­ja ja me­ne­mään mu­ka­vuus­a­lu­een ulko­puo­lel­la. Aka­te­mi­an ryh­mäs­sä oli jon­kin ver­ran Pui­jon edus­tuk­sen pe­laa­jia, mut­ta hie­noa oli näh­dä, mi­ten aka­te­mi­an ryh­mäs­tä yksi nuo­ri myös nou­si enem­män edus­tuk­sen rin­kiin ja sai ke­vääl­lä myös 1-sar­jan kul­tai­sen mi­ta­lin kau­laan­sa edus­tuk­sen ri­veis­sä. Aka­te­mi­an aamu­tree­nit mah­dol­lis­ta­vat yk­si­löl­li­sem­män oh­jeis­tuk­sen la­jis­ta ylei­ses­ti sekä myös yk­si­löl­lis­ten tai­to­jen tar­kem­man har­joit­te­lun. Toi­vee­na on jat­kaa täl­lä lin­jal­la ja pyr­kiä ke­hit­tä­mään nuo­ria mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti kor­keim­pien sar­jo­jen ta­sol­le. Kii­tok­set ty­töil­le hie­nos­ta kau­des­ta ja hy­vis­tä tree­ni­het­kis­tä! 🙂

Salibandy, Mikko Tiihonen ja Janne Kainulainen

Sali­ban­dys­sä luku­vuo­si oli haas­teel­li­nen, kun nuo­ret lu­pauk­set pe­la­si­vat A/B-ju­ni­o­rei­den li­säk­si mies­ten pe­le­jä. Osa ur­hei­li­jois­ta pää­si pe­laa­maan jo Sali­ban­dy­lii­gaa. Ryh­mä har­joit­te­li kol­me­na aa­mu­na vii­kos­sa ja ke­hi­tys­tä ta­pah­tui kii­tet­tä­väs­ti. Kou­lu­me­nes­tys­tä­kin sali­ban­dy­puo­lel­la saa­vu­tet­tiin, kun opis­ke­li­joi­ta pal­kit­tiin kan­sal­li­sil­la sti­pen­deil­lä hy­vän kou­lu­me­nes­tyk­sen an­si­os­ta.

Yk­sit­täi­sis­tä pe­laa­jis­ta maa­li­vah­ti Kos­ti Jolk­ko­nen sai kut­sun U19-maa­jouk­ku­een lei­ri­ryh­mään. Lu­ki­oi­den tur­nauk­ses­sa Klas­sik­ka jäi tänä vuon­na alue­fi­naa­liin ja vii­me vuo­ti­nen fi­naa­li­tur­naus jäi täl­lä ker­taa haa­veek­si.

Yleisurheilu, Matti Haatainen ja Jyrki Blom

Vee­ra Men­so­nen (15) sai SM-ho­pe­aa ke­säl­lä N19-sar­jan 800 ja 1500 met­ril­lä, tal­ven hal­li-SM-ki­sois­sa mi­ta­lit kir­kas­tui­vat kul­tai­sik­si. Vee­ra edus­ti Suo­mea myös nuor­ten neli­maa­ot­te­lus­sa. Myös toi­nen kes­ki­mat­ko­jen me­ni­jä Juho Sa­vo­lai­nen (17G) nap­pa­si ke­säl­lä tup­la­ho­pe­at (1500 ja 3000m) ja kir­kas­ti mi­ta­lin hal­li­ki­sois­sa M17-sar­jan Suo­men mes­ta­ruu­dek­si (1500m). SM-kul­lan ma­kuun pää­si myös Eliel Poh­jo­lai­nen (15) hal­lis­sa M19-sar­jan 200 met­ril­lä.

Ho­pe­a­mi­ta­lil­le kau­den mit­taan yl­si­vät li­säk­si Eeki Kok­ko­nen (16B) M17-sar­jan 10-ot­te­lus­sa ja Roni Tirk­ko­nen (17G) M17-sar­jan 800 met­ril­lä SM-hal­leis­sa.
Prons­si­mi­ta­lien ma­kuun pää­si­vät ot­te­li­ja-loik­kaa­jam­me Jes­si­ca Miet­ti­nen (14) ke­säl­lä sekä N19-sar­jan 3-loi­kas­sa että 7-ot­te­lus­sa, että myös N22-hal­li­ki­so­jen loi­kas­sa ja 5-ot­te­lus­sa (nel­jä SM-prons­sia!), ja myös Jus­si Jul­ku­nen (17B) ke­sän M16-sar­jan 400 met­ril­lä.

Heit­tä­jäm­me jäi­vät täl­lä ker­taa il­man SM-mi­ta­lei­ta. Kii­ra Vää­nä­nen (15G) kyl­lä­kin edus­ti hie­nos­ti Suo­mea N19-sar­jan Eu­roo­pan mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa (si­joi­tus 7.). Kei­häs­poi­kam­me Eetu Kor­ho­nen (16B) ja Juho Var­koi (17H) tyy­tyi­vät täl­lä ker­taa SM-pis­te­si­joi­hin.

Mäkihyppy ja yhdistetty, Kai Kovaljeff

Har­joi­tus­ryh­mään kuu­lui 4 Klas­si­kas­sa opis­ke­le­vaa mäki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn ur­hei­li­jaa (3mäki ja 1yh­dis­tet­ty). Aamu­har­joi­tuk­sis­sa kes­ki­tyt­tiin moni­puo­li­ses­ti fyy­sis­ten omi­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­seen. Yleis- ja laji­tai­to­har­joit­teis­sa oli vah­vas­ti mu­ka­na myös men­taa­li­nen puo­li, jos­sa tär­ke­ää oli hy­vän kes­kit­ty­mi­sen kaut­ta, it­sen­sä haas­ta­mi­nen/voit­ta­mi­nen.

Yh­dis­te­tys­sä Jes­se Pääk­kö­nen edus­ti Suo­mea NMM-ki­sois­sa Sveit­sis­sä ja alle 20v SM-ki­sois­sa hä­nen si­joi­tus oli 6. Kau­den jäl­keen hä­net va­lit­tiin nuor­ten maa­jouk­ku­ee­seen.

Mäki­hyp­pää­jis­tä Mar­kus Vir­ran­talo edus­ti Suo­mea Poh­jois­mais­ten la­jien PM-ki­sois­sa Vuo­ka­tis­sa ja ylsi siel­lä si­jal­le 7. Nuor­ten alle 18v SM ki­sois­sa Vir­ran­talo jäi niu­kas­ti mi­ta­leil­ta ol­len nel­jäs. Hen­ri Ka­vi­lo pää­si kier­tä­mään FIS- ja Con­ti­nen­tal cup ta­son kil­pai­lu­ja. Con­ti­nen­tal cu­pin pis­te­tili jäi vie­lä avaa­mat­ta. FIS Cu­pis­ta pa­ras si­joi­tus kau­del­la oli 14 sija. Pien­mäen SM-kil­pai­luis­sa Ka­vi­lo sai ylei­ses­sä sar­jas­sa ho­pe­aa. Kau­den jäl­keen hä­net va­lit­tiin B-maa­jouk­ku­ee­seen.

Vuo­si­ker­to­mus 2017-2018Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio10.5.2017