Pääkirjoitus

Tuomas Alanen

Matkailu avartaa!

Mat­kus­ta­es­sa ulko­mail­le pää­see nä­ke­mään ja ko­ke­maan pal­jon uut­ta. Vaik­ka vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den avul­la pääs­tään ko­ke­maan uu­sia paik­ko­ja, ei tämä kui­ten­kaan pys­ty ai­na­kaan täl­lä het­kel­lä kor­vaa­ma­ma vuo­ro­vai­kus­ta, jota pää­see har­joit­ta­maan koh­de­maan ih­mis­ten kans­sa.

Olin muu­ta­ma viik­ko sit­ten mu­ka­na kou­lum­me Eras­mus+ Chal­len­ge:n hank­keen mat­kal­la Es­pan­jan Ba­da­jo­zis­sa. Pai­kan pääl­le saa­pui li­säk­sem­me myös Rans­kan, Es­pan­jan, Ita­li­an ja Puo­lan opis­ke­li­joi­ta opet­ta­ji­neen. Nämä ovat nii­tä ti­lan­tei­ta, jois­sa pää­sem­me ver­kos­toi­tu­maan mui­den kans­sa ja nä­ke­mään, mil­lais­ta elä­mä on muis­sa kult­tuu­reis­sa. Vie­lä­pä jos ma­joi­tus­ta­pa­na on pai­kal­li­nen per­he, pää­see ot­ta­maan vie­lä enem­män irti pai­kal­li­ses­ta kult­tuu­ris­ta. Vah­va suo­si­tus, jos vain on mah­dol­li­suus läh­teä esi­mer­kik­si vii­kok­si tu­tus­tu­maan jon­ne­kin.

Avar­ta­mi­sen ta­po­ja on mo­nia, eikä mat­kai­lu ole niis­tä ai­noa. Täs­sä leh­des­sä pää­see myös avar­ta­maan kat­sei­taan pää­si­äi­sen pe­rin­tei­siin, klas­sik­ko­kir­jal­li­suu­teen ja te­at­te­ri­maa­il­maan. Ku­vi­tuk­ses­ta vas­taa Jou­nin kuva­tai­de­ryh­mä, jon­ka te­ke­miä vas­ta­mai­nok­sia voi poh­dis­kel­la leh­den si­vuil­la.

Hy­vää pää­si­äi­sen ai­kaa ja au­rin­kois­ta ke­vät­tä! -Nyt se on tääl­lä!

Ba­da­jo­zin mat­kaa­jat Lis­sa­bo­nis­sa

Ke­vät­tä koh­ti Non So­lumHuh­ti­kuu 201918.4.2019