Mielensäpahoittaja muistelee penkkaritunnelmia

Juhani Ikäläinen

Nyt kun kirjoituksetkin ovat ohi, voi jo palata muistelemaan abivuotta ja sen kohokohtaa : penkkareita.

Penk­ka­ri­a­sun va­lin­nan voi teh­dä eri ta­voin: joku tie­tää jo ensi­kä­del­tä oman hah­mon­sa, tai sit­ten luo­mus­ta läh­de­tään koos­ta­maan pala ker­ral­laan. Esi­mer­kik­si oma hah­mo­ni keh­key­tyi muu­ta­man kri­tee­rin ja vaa­te­ko­me­ro­löy­dön pe­rus­teel­la. En­sin­nä­kin ha­lu­sin, että hah­mo­ni edus­tai­si jol­la­kin ta­val­la men­nyt­tä ai­kaa, ol­len aito ih­mi­nen. Li­säk­si ha­lu­sin koo­ta hah­mon pää­osin omis­ta tar­vik­keis­ta. Kaa­pis­ta löy­ty­nyt har­maa pe­ruuk­ki, kar­va­lak­ki ja saap­paat oh­ja­si­vat­kin hah­mo­va­lin­taa koh­ti ta­voi­tet­ta.

Lo­pul­ta hah­mo ke­hit­tyi var­si­nai­seen muo­toon­sa Tuo­mas Ky­rön kir­jois­ta ja nii­hin poh­jau­tu­vis­ta elo­ku­vis­ta tu­tuk­si tul­leek­si Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jak­si. Tam­mi­mark­ki­noil­ta löy­tyi asuun vie­lä täy­del­li­ses­ti so­pi­va ruu­tu­pai­ta, va­ras­tos­ta rink­ka, ja niin­pä hah­mo oli­kin ka­sat­tu ko­koon mel­ko nop­saan.

Tämä muu­tos­vas­ta­rin­tai­nen yrmy sopi per­soo­nal­taan­kin mul­lis­tus­ten ajan lu­ki­on penk­ka­ri­hah­mok­si, vaikk­en itse mi­kään pro­tes­toi­ja ole­kaan. Ih­me­tyt­ti, että tätä hah­moa ei nä­ky­nyt suu­rem­pi­lu­kui­se­na pai­kal­la. Toi­saal­ta hie­noi­nen kri­tiik­ki nyky­lu­ki­o­ta koh­taan tai­si ju­lis­tua en­nem­min­kin abi­rek­ko­jen la­ka­nois­ta. Vas­taan tuli hah­mo­ja len­to­e­män­nis­tä öljy­sheik­kei­hin ja jää­kiek­ko­a­sus­teis­ta aura­juus­to­pa­ket­tiin, mikä sai mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan pään ihan pyö­räl­le-

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan mie­len­mai­se­miin­han ei­vät kuu­lu nyky­lu­ki­on säh­köi­set opis­ke­lu­vä­li­neet, jo­ten oli­han hä­nen kor­jat­ta­va asia. Niin­pä hän rien­si ma­te­ma­tii­kan ja fy­sii­kan tun­neil­le opet­ta­maan vek­to­rien piir­tä­mis­tä pe­rin­tei­ses­ti lii­tu­tau­lul­la, to­sin opit 50-lu­vul­ta tai­si­vat olla jo un­ho­las­sa. Äi­din­kie­len tun­nil­le sopi puo­les­taan aak­kos­ten muis­tut­te­lu kä­sin­kir­joit­ta­mal­la.

In­ten­sii­vi­sen sali­ti­lai­suu­den eh­dot­to­mas­ti hui­puk­kain anti oli herk­ku­tar­joi­lui­den li­säk­si uuni­tuo­re abi­vi­deo. Vi­de­on juo­ni vie­hät­ti mie­len­sä­pa­hoit­ta­jaa: sii­nä Klas­si­kan­päi­vän lint­sa­reil­le an­net­tiin kun­non ran­gais­tus, ai­van kuin en­nen van­haan.

Aika mo­ne­na vuon­na on tul­lut seu­rat­tua penk­ka­ri­a­jot kar­kin­ke­räi­li­jän roo­lis­ta, mut­ta oli­han se lys­ti­käs­tä pääs­tä vih­doin abi­re­kan la­van hil­pe­ään jouk­koon hur­raa­maan lop­pu­mai­sil­laan ole­vaa lu­ki­o­tai­val­ta. Ääni mei­na­si eh­tyä jo vä­lil­lä, mut­ta on­nek­si mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan va­rus­tuk­siin kuu­lui kir­ves(var­si) ”Ilo­sia ai­ko­ja” -toi­vo­tuk­sen kera. Mys­tee­rik­si vaan jäi, mi­hin tuo mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan va­ki­o­työ­kalu ka­to­si tuon rie­hak­kaan mat­kan ai­ka­na. No, toi­vot­ta­vas­ti joku sen löy­tää ja saa rek­vi­siit­taa ken­ties omaan penk­ka­ri­a­suun­sa.

Ju­ha­ni Ikä­läi­nen

Alla ku­via haus­kas­ta päi­väs­tä:

Penk­ka­ri-mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja

”Tah­toi­sin läh­teä kuin Sor­mu­nen. Ter­vei­sin tun­te­ma­ton kol­mo­nen”. Vä­ri­käs jouk­ko abe­ja ka­jaut­ti sali­ti­lai­suu­des­sa läh­ti­äis­kap­pa­leen ”Tun­te­ma­ton kol­mo­nen” bän­din sä­es­tyk­sel­lä.

Klas­si­kan abi­rek­ka li­puu kau­pun­gin­ta­lon ohi.

Ke­vät­tä koh­ti Non So­lumHuh­ti­kuu 201918.4.2019