Digitutorin niksinurkka: sähköistä polkua etsimässä

Pureudutaan opiskelun sähköistämiseen.

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt luo­pu­va­si pa­pe­ri­sis­ta vih­kois­ta? Olet­ko kos­kaan ki­ron­nut, kun rep­pu­si pai­naa enem­män kuin mi­kään laki sal­lii? On­gel­mii­si saat­taa löy­tyä rat­kai­su täs­tä ar­tik­ke­lis­ta!

Par­hai­ten it­sel­leen so­pi­van ta­van löy­tää vain ko­kei­le­mal­la. Kan­nat­taa en­sim­mäi­se­nä kier­tää huus­hol­li läpi, löy­dät­kö mi­tään tab­let­te­ja tai piir­to­pöy­tiä tai jopa mah­dol­li­ses­ti kos­ke­tus­näyt­töl­lä va­rus­tet­tu­ja kan­net­ta­via? Non So­lu­min toi­mi­tuk­ses­sa teim­me tut­ki­mus­ta, ja saim­me ka­saan ko­ke­muk­sia kah­des­ta eri ta­vas­ta.

Tabletti & kosketusnäyttökynä

Var­mas­ti aika mo­nel­la pyö­rii nur­kis­sa tab­let­ti. (Tam­mi­kuu-Kesä­kuu 2016 jak­sol­la Suo­mes­sa myy­tiin 213 070 tab­let­tia. Läh­de.) It­sel­lä oli jää­nyt oma Sam­sun­gin Tab4 10.1 vä­häl­le käy­töl­le, kun kan­net­ta­va tuli kou­lu­hom­mia var­ten. Kai­voin ar­kis­to­jen kät­köis­tä mai­nos­kos­ke­tus­näyt­tö­ky­niä ja hip­hei! Tä­mä­hän toi­mii.

Bi­o­lo­gi­an teh­tä­vät vauh­dis­sa digi­kir­jan avus­tuk­sel­la.

Mi­nul­la on käy­tös­sä il­mai­nen One­No­ten And­roid-ver­sio, jos­sa on näp­pä­rät piir­to­työ­ka­lut. Ver­rat­tu­na iPa­din ver­si­oon, on And­roi­dis­sa vä­hem­män omi­nai­suuk­sia. Käyt­tä­es­sä iPa­dia on myös mah­dol­li­suus käyt­tää mak­sul­lis­ta No­ta­bi­li­ty-oh­jel­maa, jos­sa on moni­puo­li­sem­mat piir­to­työ­ka­lut. Toki myös il­mai­ses­sa One­No­te-oh­jel­mas­sa on iPa­dia käyt­tä­es­sä pa­rem­mat piir­to­työ­ka­lut. Kui­ten­kin kaik­ki ha­lu­a­ma­ni asi­at olen ta­val­la, tai toi­sel­la saa­nut to­teu­tet­tua.

Kos­ke­tus­näyt­tö­ky­nät ovat aika ku­lu­vaa sort­tia. It­sel­lä ol­lut käy­tös­sä il­mai­sia mai­nos­ky­niä, joi­ta on tul­lut eri­näi­sil­tä mes­suil­ta na­pat­tua mu­kaan­sa. Toki on myös lai­te­koh­tai­sia sty­luk­sia ja blu­e­tooth-ky­niä, mit­kä ovat tar­kem­pia, mut­ta sa­mal­la myös hin­nak­kaam­pia. Heik­kous nor­maa­leis­sa kos­ke­tus­näyt­tö­ky­nis­sä on nii­den epä­tark­kuus vii­voit­ti­men kans­sa, mut­ta imp­ro­vi­soi­mal­la kir­jan sel­kää hyö­dyn­tä­en tämä kui­ten­kin on­nis­tuu hy­vin.

Fy­sii­kan teh­tä­viä rat­ko­mas­sa MAOL:in ja tun­ti­muis­tiin­pa­no­jen kans­sa.

Täl­lä het­kel­lä olen huo­man­nut omas­sa käy­tös­sä par­haim­mak­si tak­tii­kak­si, että teen kaik­ki piir­tä­mis­tä vaa­ti­vat muis­tiin­pa­not tab­le­til­la (ja sil­loin kun unoh­dan kan­net­ta­van la­tu­rin ko­tia…) ja pelk­kää teks­tiä si­säl­tä­vät muis­tiin­pa­not kir­joit­te­len kan­net­ta­val­la. Ai­na­kin ma­te­ma­tii­kan koh­dal­la on no­pe­am­paa ja näp­pä­räm­pää, kun pys­tyy hel­pos­ti ku­mit­ta­maan vir­hei­tän­sä. Li­säk­si on pys­ty­nyt hyö­dyn­tä­mään hel­pos­ti mui­ta säh­köi­siä apu­vä­li­nei­tä, ku­ten säh­köis­ten ma­ti­kan kir­jan ma­te­ri­aa­lei­ta ja ku­van­kaap­pauk­sia Ge­o­Geb­ras­ta.

Plussat & miinukset

+ Näet mitä piir­rät ja min­ne

+ Vih­ko­jen or­ga­ni­soin­ti pal­jon hel­pom­paa

+ Moni­puo­li­sem­mat muis­tiin­pa­not mah­dol­li­sia

+ Akun­kes­to pi­dem­pi kuin kan­net­ta­vas­sa

+ Hel­pom­pi na­pa­ta mu­kaan lai­tu­rin nok­kaan

+ Kool­taan käy­tän­nöl­li­sem­pi

+ Pys­tyy käyt­tä­mään apu­näyt­tö­nä kan­net­ta­val­le

– Kos­ke­tus­näyt­tö­kynä on hy­vin epä­tark­ka

– Kak­si lai­tet­ta la­dat­ta­va­na yh­den si­jaan

– Työ­ka­lut ovat ko­neel­la moni­puo­li­sem­mat

– Van­ha lai­te al­kaa hiu­kan hyy­ty­mään, voi joh­tua myös oh­jel­mien pal­jou­des­ta. Tai vain lii­an vaa­ti­vas­ta käyt­tä­jäs­tä 😀

– Kos­ke­tus­näyt­tö­ky­niä ku­luu ai­kas pal­jon, kun il­mais­ky­nien laa­tu on huo­no.

Kuinka sitten nämä pystyisi nitomaan yhteen Klassikan palveluiden kanssa?

Täl­lä het­kel­lä yli­voi­mai­ses­ti eni­ten opet­ta­jien kes­kuu­des­sa käy­tet­ty One­No­te toi­mii työ­pöy­tä­ver­si­ol­la ja tab­le­tien so­vel­luk­sel­la lois­ta­vas­ti yh­teen, ja mon­ta asi­aa hel­pot­tuu. Esi­mer­kik­si pa­lau­tus­teh­tä­viä pys­tyy hel­pos­ti ri­kas­ta­maan hie­noil­la graaf­fi­sil­la piir­rok­sil­la. Li­säk­si ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jien pai­no­las­ti ke­ve­nee, kun vih­ko­jen mää­rä on vä­häi­sem­pi koe­viik­ko­jen ai­kaan…

Kou­lun si­vut taas toi­mi­vat moit­teet­ta eri pää­te­lait­teil­la riip­pu­mat­ta näy­tön koos­ta. Sekä tämä leh­ti­kin!

Li­säk­si mah­dol­li­ses­ti tu­le­vai­suu­des­sa tu­los­sa ole­va Mic­ro­soft Te­ams on myös help­po kyt­keä toi­mi­maan yh­teen.

Yhteenveto

Kan­nat­taa roh­ke­as­ti et­siä omaa ta­paa hyö­dyn­tää säh­köi­siä vim­pai­mia opis­ke­lun tu­ke­na. Sii­nä saat­taa jää­dä kouk­kuun hel­pot­tu­nei­siin toi­min­ta­ta­poi­hin. Nimi­mer­kil­lä jäi kas­sil­li­nen vih­ko­ja ylit­se…

Kan­nat­taa ko­keil­la myös roh­ke­as­ti digi­kir­jo­ja, vaik­ka aja­tus saat­taa­kin kuu­los­taa hur­jal­ta. Saa­tat yl­lät­tyä po­si­tii­vi­ses­ti. Nii­tä on näp­pä­rä ja help­po hyö­dyn­tää säh­köis­ten vih­ko­jen kans­sa.

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017