Matkalogi Slush Up! Chengdusta

Hieromassa bisnessopimuksia kiinalaisten sijoittajien kanssa!

Is­tu­es­sa Kuo­pi­on len­to­a­se­man odo­tus­au­las­sa se re­a­li­soi­tui. Olin oi­ke­as­ti läh­dös­sä mat­kal­le Kii­nan Cheng­du­hun.

Olim­me siis #Fi­nE­duVr-hank­keen tii­moil­ta mat­kal­la Kii­naan Slush Up! Cheng­du-ta­pah­tu­maan, jon­ne oli kut­sut­tu hank­keen tii­moil­ta kak­si opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa. Mat­ka­vah­vuu­tem­me koos­tui alle­kir­joit­ta­neen li­säk­si Sil­jan­de­rin Aa­ro­nis­ta, opis­ke­li­ja Muu­ra­men lu­ki­os­ta, Puus­ti­sen Akis­ta, reh­to­ri Muu­ra­men lu­ki­os­ta ja Ilo­mäen Ti­mos­ta, opet­ta­ja Schil­di­tin lu­ki­os­ta Jy­väs­ky­läs­tä.

Mat­kam­me start­ta­si kun­nol­la Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­mal­la, jos­ta start­ta­sim­me pit­käl­le len­nol­lem­me po­ruk­ka­na. Meno­mat­kal­la len­to­reit­tim­me oli Hel­sin­ki-Ber­lii­ni-Abu Dha­bi-Cheng­du. Pääs­ty­äm­me pe­ril­le Cheng­du­hun päi­vän mat­kus­ta­mi­sen jäl­keen tu­tus­tuim­me en­sim­mäi­se­nä ho­tel­liim­me, joka oli to­del­la hie­no vii­den täh­den ho­tel­li. Ilta­kah­vil­la kä­vim­me vie­lä ho­tel­lin ala­ker­ras­ta löy­ty­väs­sä Maan Cof­fees­sa. (Kan­nat­taa käy­dä syö­mäs­sä voh­ve­lit, jos mah­dol­lis­ta! Tosi her­kul­li­sia!)

Bis­nes­konf­fe­rens­si oli as­tet­ta isom­man tor­ni­ta­lon ala­ker­ras­sa.

En­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma­päi­väm­me start­ta­si kel­lo 9 al­ka­val­la Cheng­du­lai­sel­la bis­nes­konf­fe­rens­sil­la, jos­sa pää­sim­me mm. kuu­le­maan sak­sa­lai­ses­ta te­ol­li­suu­den val­lan­ku­mouk­ses­ta In­dust­rie 4.0:sta ja luul­ta­vim­min pai­kal­li­sen puo­lu­een edus­ta­jan pu­hees­ta (si­säl­lön pe­rus­teel­la teh­ty mää­ri­tys). Vaik­ka­kin olim­me Kii­nas­sa ja ky­sees­sä kii­nan kie­li­nen ta­pah­tu­ma, emme ol­leet kui­ten­kaan pu­las­sa, sil­lä ta­pah­tu­mas­sa oli tulk­kaus­lait­teis­to, jota käy­tet­tiin ns. hen­ki­lö­koh­tai­sil­la vas­taan­ot­ti­mil­la.

Lou­naan kaut­ta me­nim­me­kin en­sim­mäis­tä ker­taa vi­ral­li­sel­le ta­pah­tu­ma-alu­eel­le, jos­sa pää­sim­me kuu­le­maan, mil­lai­nen on Cheng­dun Hi-tech-zone alu­ee­na star­tup-yri­tyk­sil­le. En­nen mei­dän ”clo­sed doors”-ta­paa­mi­sia nau­tim­me kui­ten­kin vie­lä au­rin­gos­ta ja läm­mös­tä, sii­tä mis­tä olem­me unel­moi­neet koko pit­kän tal­ven ajan.

Saa­vut­tu­am­me ta­kai­sin au­rin­gos­ta naut­ti­mas­ta pää­sim­me­kin suo­raan asi­aan, sil­lä joku si­joit­ta­ja ha­lu­si kes­kus­tel­la mei­dän kans­sa, vaik­ka meil­le ei ol­lut­kaan va­rat­tu vi­ral­lis­ta ai­kaa. Ja ei­kun hie­ro­maa ”räm­py­löi­tä” (pai­kal­lis­ta va­luut­taa RMB, eli ren­min­bi, jon­ka yk­sik­kö on juan) hank­keel­le. Sen jäl­keen vie­lä pää­sim­me hie­ro­maan bis­nek­siä toi­sen si­joit­ta­jan kans­sa. Jos ei muu­ta jää­nyt kä­teen, niin saim­me ai­na­kin to­del­la hy­viä vink­ke­jä sii­hen, mil­lai­siin ta­hoi­hin kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä, jos ha­lu­ai­sim­me teh­dä yh­teis­työ­tä kii­na­lais­ten kou­lu­lai­tos­ten kans­sa.

As­tet­ta isom­pi auto­rata kaup­pa­kes­kuk­sen si­säl­lä.

Tä­män jäl­keen suun­ta­sim­me­kin ho­tel­lil­le vie­lä päi­väl­lis­tä­mään ja ilta­kier­rok­sel­le pai­kal­li­seen os­tos­kes­kuk­seen. Yri­tim­me koko mat­kan ajan löy­tää pai­kal­lis­ta elekt­ro­niik­ka­myy­mä­lää ja teim­me­kin laa­jaa­kin sel­vi­tys­työ­tä kaik­kien pai­kal­lis­ten kans­sa, ketä näim­me. Meil­tä toki jäi vie­lä yksi maa­il­man suu­rim­mis­ta kaup­pa­kes­kuk­sis­ta ko­lu­a­mat­ta, New Cen­tu­ry Glo­bal Cen­ter, jon­ka pin­ta-ala vas­taa noin kah­ta­kym­men­tä Mat­kus Shop­ping Cen­te­riä.

Kas­per Suo­ma­lai­nen ve­tä­mäs­sä omaa ope­tus­tuo­ki­o­taan.

Toi­se­na ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä pää­sim­me­kin itse asi­aan, kun oli vuo­ros­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lui­ta ja val­mis­tau­tu­mis­ta ta­pah­tu­man itse pää­o­si­oon, pitc­hing­kil­pai­luun. Siel­lä oli esi­mer­kik­si Kas­per Suo­ma­lai­nen Star­tup Sau­nas­ta ker­to­mas­sa hy­viä vink­ke­jä, kuin­ka pitc­hin­gis­sä kan­nat­taa toi­mia ja eten­kin, mitä sii­nä edes kan­nat­taa teh­dä. Pääl­lim­mäi­se­nä it­sel­le­ni jäi mie­leen ope­tus: älä pyy­te­le an­teek­si ja sano, että yri­tät. Se on kuu­lem­ma eni­ten tuo­ma­rei­den kor­vaan sä­räh­tä­vä. Neu­vo oli, että yri­tä kään­tää ne jo­ten­kin po­si­tii­vi­sik­si.

Mei­dän vuo­rom­me lois­taa la­val­la tuli, kun tuo­ma­ris­to oli rat­ko­mas­sa seu­raa­val­le kier­rok­sel­le pää­si­jöi­tä. Kä­vim­me heit­tä­mäs­sä tiu­kan pa­ke­tin kol­meen mi­nuut­tiin. Alla to­dis­tus­ai­neis­toa ku­vin ja vi­de­oin. Alle­kir­joit­ta­nut sai do­ku­men­toi­jan roo­lin, eli teh­tä­vä­ni oli nap­sia valo­ku­via ja pal­jon esiin­ty­mi­ses­täm­me isoil­la la­voil­la.

Pai­kal­li­nen os­tos­katu Cheng­dun kes­kus­tan lie­peil­lä.

Il­lal­la vie­lä pää­tim­me ot­taa pai­kal­li­sen tak­sin ja läh­teä tut­ki­maan,  mil­lai­sia kaup­po­ja löy­tyi­si­kö Cheng­dun yti­mes­tä. Tu­tus­tuim­me myös sa­mal­la pai­kal­li­seen ruo­ka­kult­tuu­rin tar­kem­min ja nau­tim­me­kin hot­po­tis­ta, joka oli muu­ten tu­li­nen, kun keit­te­lim­me liha- ja vi­han­nes­pa­la­sia kun­non chi­li­lie­mes­sä. Tä­män jäl­keen jat­koim­me kier­te­lyä kaup­pa­ka­dul­la ja löy­tää kuin löy­sim­me­kin yh­des­tä kaup­pa­kes­kuk­ses­ta en­sim­mäi­sen lii­keen, mis­sä myy­tiin edes jo­tain tek­no­här­päk­kei­tä. Vie­lä jäi­vät kaik­ki pai­kal­li­set pu­he­li­met ja tab­le­tit ensi ker­ral­le tut­kit­ta­vik­si.

Mat­kal­la et­si­mään pan­do­ja…

Läh­tö­päi­vä­näm­me lau­an­tai­na ha­lu­sim­me vie­lä kat­sas­taa pai­kal­li­set kuu­lui­suu­det, eli pan­dat! Cheng­du­han on tun­net­tu myös maa­il­man pan­da­pää­kau­pun­ki­na ja ha­lu­sim­me­kin näh­dä, mil­tä nämä kar­vai­set ys­tä­vät näyt­tä­vät li­ve­nä en­nen pan­da­kak­si­kon saa­pu­mis­ta Suo­meen Äh­tä­riin. Kä­vim­me vie­lä en­nen len­to­ken­täl­le siir­ty­mis­tä naut­ti­mas­sa vii­mei­sen ker­ran jo ta­vak­si tul­leel­la ta­val­la ko­ki­set ja voh­ve­lit Maan Cof­fees­sa ja mat­ka ta­kai­sin koh­ti Suo­mea oli al­ka­mas­sa. Pa­luu­mat­kam­me reit­ti oli Cheng­du – Abu Dha­bi – Mün­chen – Hel­sin­ki.

Myös pai­kal­li­nen tele­vi­sio in­nos­tui ta­pah­tu­mas­ta ja teki 12 mi­nuut­ti­sen do­ku­men­tin pai­kan pääl­tä. Vi­de­ol­ta bon­gat­tu alle­kir­joit­ta­nut, #Fi­nE­duVR-tii­mi ja mui­ta­kin suo­ma­lai­sia. Vi­deo on teks­ti­tet­ty eng­lan­nik­si, vaik­ka­kin si­vus­to on pai­kal­li­sel­la kie­lel­lä eli kii­nak­si: vi­deo.

Pan­dat ot­ta­mas­sa au­rin­koa

Ver­kos­toi­tu­mi­sen kan­nal­ta täl­läi­set ta­pah­tu­mat ovat to­del­la mah­ta­via. Pää­sim­me esi­mer­kik­si tu­tus­tu­maan Dod­re­am­sin Eri­kiin ja Cri­ti­cal For­cen Veli-Pek­kaan ja saim­me sitä kaut­ta hy­viä yh­teyk­siä myös peli­a­laan liit­ty­en. Li­säk­si to­del­la suu­ret kii­tok­set Virk­ku­sen Lau­ril­le Slush or­ga­ni­saa­ti­oon, kun mah­dol­lis­tit mei­dän saa­pu­mi­sen ta­pah­tu­maan! Odo­tam­me in­nol­la myös tu­le­via Slush-ta­pah­tu­mia!

Tuo­mas Ala­nen

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017