Kesähoroskoopit 2017

Tuomas Heikkinen, Sara Lahti & Piita Holopainen

Mik­si us­kom­me horo­skoop­pe­ja?

Voi­daan aja­tel­la, että ih­mi­set us­ko­vat horo­skoop­pei­hin hal­lin­nan tun­teen saa­vut­ta­mi­sen ta­kia.
Uusi, täy­sin tun­te­ma­ton ja outo he­rät­tää ih­mi­sis­sä pe­lon tun­net­ta, mut­ta jos tuo­ta uut­ta koh­taan pys­tyy jo­ten­kin it­se­ään val­mis­ta­maan, ih­mi­sel­le syn­tyy aja­tus sii­tä, että tuo­ta tun­te­ma­ton­ta voi jo­ten­kin hal­li­ta – näin sii­hen pys­tyy va­rau­tu­maan.

Horo­skoo­pit kui­ten­kin yleen­sä lu­paa­vat kym­me­nen hy­vää ja kah­dek­san kau­nis­ta, jo­ten sii­tä syn­tyy po­si­tii­vi­nen il­luu­sio. Täm­möis­tä il­luu­si­o­ta ih­mi­nen tar­vit­see pi­tääk­seen psyyk­ki­sen hy­vin­voin­tin­sa kun­nos­sa.
Horo­skoop­pe­ja lu­kies­sa nii­hin us­ko­val­le ta­pah­tuu ns. vah­vis­tus­il­luu­sio:
Jos näis­tä yli kym­me­nes­tä hy­väs­tä lu­pauk­ses­ta yksi to­teu­tuu, hän muis­taa sen ja si­vuut­taa muut.
Ehkä tä­män ta­kia horo­skoo­pit ovat­kin niin epä­mää­räi­siä?

Tie­ten­kin myös ym­pä­ris­tö mis­sä elää, kult­tuu­ri ja so­si­aa­li­set suh­teet vai­kut­ta­vat sii­hen, mi­ten yk­si­lö ot­taa horo­skoo­pit vas­taan.
Esi­mer­kik­si In­ti­as­sa horo­skoop­pien pe­rus­teel­la va­li­taan jopa puo­li­so!

Täs­sä vie­lä mei­dän horo­skoop­pi­a­si­an­tun­ti­jam­me!

Tässä ensi kesän horoskoopit! 

Kau­ris 22.12. – 19.1.

Alku­ke­sän tee­mo­ja ovat lepo ja rau­ha. Olet raa­ta­nut koko vuo­den ja nyt on vih­doin aika le­vä­tä! Mie­ti het­ki vain it­se­ä­si ja pidä muu­ta­ma irti­otto­päi­vä hem­mo­tel­len it­se­ä­si, sil­lä olet an­sain­nut sen.

On­nen­päi­vä: 15.7

Vesi­mies 20.1. – 19.2.

Voi­ma­va­ra­si ovat tun­tu­neet ol­leen ko­val­la ko­e­tuk­sel­la ja teh­dyt va­lin­nat tun­tu­vat vä­lil­lä jopa koh­tuut­to­man ran­koil­ta. Ke­säs­tä­si tu­lee kui­ten­kin yl­lä­tyk­sel­li­sen upea. Roh­ke­at pää­tök­set tuo­vat si­nul­le kun­ni­aa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä, jo­ten muis­ta juh­lia oi­kein kun­nol­la ke­säl­lä!

On­nen­päi­vä: 1.8

Ka­lat 20.2. – 20.3.

Vie­rai­let uu­sis­sa ja mie­len­kiin­toi­sis­sa pai­kois­sa, joi­den ole­mas­sa­o­los­ta et en­nen voi­nut edes ku­vi­tel­la. Koh­taat mat­kal­la­si vas­toin­käy­mi­siä, mut­ta sel­vi­ät niis­tä mut­kat­to­man asen­tee­si avul­la. Ole roh­kea, älä­kä pel­kää men­nä koh­ti uut­ta!

On­nen­päi­vä: 13.6

Oi­nas 21.3. – 19.4.

Kan­nat­taa kuun­nel­la kaik­kia vä­hän­kään ah­dis­ta­via tun­te­muk­sia to­del­la tar­kas­ti ja näh­dä ne po­si­tii­vi­si­na, sil­lä näin löy­dät it­sel­le­si uu­sia pol­ku­ja, joi­ta et ole vie­lä pääs­syt kul­ke­maan. Sa­tei­sis­ta päi­vis­tä huo­li­mat­ta tu­lee ke­säs­tä­si to­del­la mu­ka­va ja en­nen­nä­ke­mä­tön ko­ke­mus.

On­nen­päi­vä: 7.7

Här­kä 20.4. – 20.5.

Seu­raa­va­na ke­sä­nä pää­tät as­tua ai­van uu­del­le tiel­le, val­mis­tau­du sii­hen sekä psyyk­ki­ses­ti että fyy­si­ses­ti. Ener­gi­aa tu­lee ku­lu­maan, mut­ta se tu­lee kak­sin­ker­roin vie­lä ta­kai­sin, kun­han vain odo­tat. Ensi kesä oli­si myös hyvä het­ki ko­keil­la jo­ta­kin uut­ta, ehkä ur­hei­lu­la­jia?

On­nen­päi­vä: 21.6

Kak­so­set 21.5. – 21.6.

Ke­sä­si on täyn­nä toi­min­taa ja elä­myk­siä. Vie­tät lo­ma­si fes­ta­rei­ta kier­tä­en ja ys­tä­vie­si seu­ras­ta naut­tien. Älä lan­nis­tu, vaik­ka sade pi­lai­si päi­vä­si, sil­lä koh­ta au­rin­ko taas hem­mot­te­lee si­nua!

On­nen­päi­vä: 4.8

Rapu 22.6. – 22.7.

Kesä tar­jo­aa si­nul­le pal­jon mah­dol­li­suuk­sia to­teut­taa omat suun­ni­tel­ma­si, tämä tu­lee vai­kut­ta­maan ke­sää­si hy­väl­lä ja pa­hal­la. Kui­ten­kin pidä mie­les­sä, että vih­doin kova työ pal­kit­tiin ja pää­set hem­mot­te­le­maan it­se­ä­si oi­kein kun­nol­la!

On­nen­päi­vä: 11.7

Lei­jo­na 23.7. – 22.8.

Löy­dät yl­lät­tä­en sy­väl­li­sen puo­len it­ses­tä­si ja koh­taat elä­mäs­sä­si pal­jon uu­sia mie­len­kiin­toi­sia haas­tei­ta. Yksi näis­tä tu­lee ole­maan ih­mis­suh­tei­den ai­heut­ta­ma, mut­ta lo­pul­ta se­kin hoi­tuu ja huo­maat pil­vi­sen tai­vaan ta­kaa au­rin­gon­nou­sun.

On­nen­päi­vä: 30.6

Neit­syt 23.8. – 22.9.

Uu­det elä­myk­set ja tuok­sut odot­ta­vat si­nua. Met­sä, joet ja raik­kaat nii­tyt kut­su­vat si­nua luok­seen. Vas­taa kut­suun, et tule ka­tu­maan. Ke­sän lo­pul­la ta­paat jon­kin, tai oi­ke­as­taan jon­kun, pidä siis sil­mä­si auki!

On­nen­päi­vä: 17.7

Vaa­ka 23.9. – 22.10.

Nau­ti pie­nis­tä het­kis­tä ja unoh­da stres­saa­vat asi­at, muis­ta myös hem­mo­tel­la it­se­ä­si vä­lil­lä. Alku­kesä tu­lee ole­maan hie­man tuu­li­nen, mut­ta ro­mant­ti­suu­te­si to­del­la ku­kois­taa ke­sän lop­pu­vai­hees­sa!

On­nen­päi­vä: 24.6

Skor­pi­o­ni 23.10. – 22.11.

Olet suu­ren ja mer­ki­tyk­sel­li­sen va­lin­nan edes­sä. Si­nun täy­tyy päät­tää, läh­det­kö koh­ti tut­tua ja tur­val­lis­ta vai otat­ko ris­kin ja suun­taat koh­ti uu­sia tuu­lia.

On­nen­päi­vä: 7.8

Jou­si­mies 23.11. – 21.12.

Ener­gia tun­tuu ole­van ajoit­tain ka­dok­sis­sa, ja pie­net py­säh­dyk­set pa­kot­ta­vat et­si­mään tasa­pai­noa. Kui­ten­kin tu­let saa­maan suo­si­on­o­soi­tuk­sia eri­lai­sis­ta läh­teis­tä. Kui­ten­kin si­nun tu­lee olla tark­ka­na ris­kien ot­ta­mi­ses­sa!

On­nen­päi­vä: 29.7

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017