Mitä tehdä kesälomalla? Tässä 100 ideaa

Annika Sopo ja Hanna Leppävuori

Alta löy­tyy lis­ta kesä­loma­vink­ke­jä Suo­mi100-hen­ges­sä. Tie­däm­me, että iso osa näis­tä tu­lee to­teu­tu­maan klas­sik­ka­lais­ten kesä­lai­tu­mil­la. Iso kii­tos siis kai­kil­le kesä­loma­suun­ni­tel­man­sa kans­sam­me ja­ka­neil­le, olit­te suu­rek­si avuk­si!

  1. Suos­tu kesä­töi­hin mi­hin vain, kun­han saat työn. Raha­pus­si puls­kis­tuu ja voit to­teut­taa ide­an nu­me­ro 4.

2. Val­mis­tau­du syk­syn yli­op­pi­las­ko­kei­siin. Tämä on vii­saut­ta, ai­na­kin sa­de­päi­vi­sin. Muul­loin kil­pai­le­va yl­ly­ke voi olla idea nu­me­ro 6.

3. Mat­kaa Rii­kaan opet­te­le­maan lat­vi­an kiel­tä. Pie­net kie­let ovat tär­kei­tä kult­tuu­rin säi­ly­mi­sen kan­nal­ta (läh­de: äi­din­kie­len 6. kurs­si)

4. Vie­tä ju­han­nus mum­moa ilah­dut­ta­mas­sa. Jos ha­lu­at yl­lät­tää ka­ve­ri ju­han­nus­ju­tuil­la­si, ota vin­kis­ta vaa­ri tai sel­fie mum­mon kans­sa ju­han­nus­ko­kol­la.

5. Reis­saa Hel­sin­kiin päi­väk­si. – Yö­lin­ja-au­tos­sa ompi tun­nel­maa!

6. Pidä pal­jon haus­ko­ja het­kiä ka­ve­rei­den kans­sa.

7. Syö 100 tuut­tia jää­te­löä. Tätä ei ehkä kan­na­ta teh­dä yh­te­nä päi­vä­nä -eikä yk­sin. Jaa haas­te 100 kesä­päi­väl­le tai ke­rää mu­kaan 99 ka­ve­ria. 

8. Ui joka toi­nen tun­ti. Kan­nat­taa kui­ten­kin pai­naa mie­leen lii­kun­nan pa­kol­li­sel­la kurs­sil­la tree­na­tut uin­ti­tek­nii­kat 🙂 

9. Lenk­kei­le met­säs­sä ilta-au­rin­gon va­los­sa. Muis­tat­han pi­tää ka­me­ran mu­ka­na!

10. Opet­te­le soit­ta­maan uut­ta soi­tin­ta. Kir­jas­tos­ta saat lai­nat­tua vaik­ka uku­le­len. 


11. Kier­te­le ym­pä­ri Suo­mea golf-ki­sois­sa.

12. Mat­kus­te­le pyö­räl­lä, juos­ten, ju­nal­la tai vaik­ka­pa skeit­ti­lau­dal­la. Mi­ten oli­si ret­ki esi­mer­kik­si jo­hon­kin lähi­kau­pun­kiin?

13. Älä tie­dä mitä teet, tee vain! – Opis­ke­luis­sa on tar­vin­nut käyt­tää jo tar­peek­si ai­vo­ja!

14. Mene auto­kou­luun hur­jas­te­le­maan teil­lä – Tämä on ehkä pa­rem­pi to­teut­taa hei­nä­kuun lo­pul­la Suo­men MM-ral­leis­sa… jos taso ei rii­tä, sit­ten vaik­ka­pa pleik­ka­ril­la…

15. Osal­lis­tu Wee­kend-fes­ti­vaa­leil­le ka­ve­rei­den kans­sa. – Ja jos ras­kas mu­siik­ki on se jut­tu – suun­taa Tus­ka-fes­ta­reil­le!

16. Lyöt­täy­dy hiih­to­lei­ril­le kes­kel­lä ke­sää – Jos Al­pit tun­tuu lii­an kau­kai­sel­ta, on tar­peen rul­lal­li­set suk­set + tar­vit­ta­vat suo­ja­va­rus­teet. Sit­ten voit to­teut­taa ide­an 24!

17. Tee mitä hu­vit­taa.

18. Kier­te­le suun­nis­tus­ki­sois­sa ja anna it­se­si upo­ta muta­o­jaan – Otat­han mu­kaan ka­ve­rin, joka kis­koo si­nut ylös en­nen kuin on lii­an myö­häis­tä…

19. Kat­so Fif­ty Sha­des of Grey. – Älä unoh­da jat­ko-osaa Fif­ty Sha­der Dar­ker!

20. Mene Lin­nan­mä­el­le hul­lut­te­le­maan. Varo, ett­et me­ne­tä ään­tä­si kil­ju­es­sa!

21. Syö muu­rik­ka­let­tu­ja.

22. Telt­tai­le – Jos met­sän muut asu­kit ei­vät häi­rit­se öi­sin…

23. Sou­te­le tyy­nel­lä jär­vel­lä kesä­yös­sä.

24. Rul­la­hiih­dä ai­na­kin 100 kilo­met­rin lenk­ki.

25. Kier­te­le yleis­ur­hei­lu­ki­sois­sa ja tuo pal­kin­to­kasa ko­tiin.

26. Mene mu­kaan tri­ath­lon­lei­ril­le. Täs­sä la­jis­sa ai­na­kin saat haas­tet­ta kun­nol­le­si.

27. Oles­ke­le Vä­nä­ril­lä koko kuu­ma päi­vä. Muis­ta au­rin­ko­ras­va!

28. Mene hom­miin mum­mo­si puu­tar­haan.

29. Mat­kaa Han­gon kär­keen. Siel­lä on ihas­tut­ta­va luon­to­pol­ku me­ren ää­rel­lä. Varo kui­ten­kin punk­ke­ja, nii­tä riit­tää.

30. Tree­naa ja nau­ti hies­tä ihol­la­si. Tä­män jäl­keen suo­sit­te­lem­me suih­kua tai pu­lah­dus­ta jär­veen.

31. Käy vesi­hiih­tä­mäs­sä.

32. Jär­jes­tä vesi-ilma­pal­lo­sota. Va­ro­kaa naa­pu­rin ik­ku­noi­ta!

33. Lyöt­täy­dy gril­li­juh­liin.

34. Jär­jes­tä pic­nic ou­dos­sa pai­kas­sa. Kes­kel­lä mu­a­li­man na­paa saat­te to­den­nä­köi­ses­ti ai­na­kin huo­mi­o­ta.

35. Tais­te­le it­se­si kyy­när­pää­tak­tii­kal­la la­van eteen Ruis­roc­kis­sa. Kan­nat­taa kui­ten­kin suo­ja­ta oma­kin nenä sil­tä va­ral­ta, että muil­la on sama suun­ni­tel­ma…

36. Ole koko yö ul­ko­na. Voit teh­dä sen myös vih­jeen 22 ta­val­la.

37. Kat­se­le täh­tiä. (Jos löy­dät nii­tä kesä­tai­vaal­ta)

38. Pu­lah­da yö­uin­nil­le. Tämä kan­nat­taa to­teut­taa ai­na­kin ju­han­nuk­se­na alas­ti. Jos pää­set ve­des­tä esiin pis­tä­väl­le ki­vel­le, voit näh­dä ve­des­sä tu­le­van sul­ho­si.

39. Käy Pie­la­ve­den muik­ku­fes­ti­vaa­leil­la.

40. Tee spon­taa­ni bus­si­ret­ki. Pai­kal­lis­bus­si­kin käy.

41. Ota pal­jon hie­no­ja ig-ku­via – Älä unoh­da snäp­piä!

42. Tu­tus­tu uu­teen ih­mi­seen.

43. Tes­taa uu­sia ra­vin­to­loi­ta. – Par­haim­man ko­ke­muk­sen saat, kun va­lit­set sen mitä et en­sim­mäi­se­nä oli­si va­lin­nut!

44. Mais­ta Sal­ma­ri-shot­ti.

45. Ota au­rin­koa nur­mi­kol­la.

46. Tark­kai­le te­ke­mi­sen puut­tees­sa naa­pu­rei­ta au­rin­ko­tuo­lis­ta.

47. Aja Be­ma­ril­la au­rin­gon­las­kus­sa. – Vol­vo­kin käy.

48. Hak­kaa hal­ko­ja ensi tal­vea var­ten. Vink­ki: koi­vu ja haa­pa ovat par­hai­ta pui­ta pa­la­maan.

49. Tee vat­sa­li­hak­sia soh­val­la kat­so­es­sa­si tele­vi­si­o­ta.

50. Istu sau­nas­sa pit­käl­le kesä­yö­hön. Toki kesä­päi­vät ovat niin kuu­mia it­ses­sään, että voi­han sitä sau­noa vaik­ka sam­mal­mät­tääl­lä au­rin­gos­sa.

51. Jär­jes­tä pi­ha­kirp­pis. Asi­ak­kai­ta saat, kun pis­tät oh­jeis­tuk­sen kyl­teil­lä jo pää­tiel­tä.

52. Sie­mai­le elä­mä­si ensi­huur­tei­nen – Koh­tuus kai­kes­sa -peri­aat­teel­la!

53. Kat­sas­ta au­to­si, jott­et sai­si sak­ko­ja po­lii­sil­ta. – Tar­kas­ta myös ve­rot!

54. Käy kam­paa­jal­la ly­hen­tä­mäs­sä rai­kas kesä­tuk­ka.

55. Kas­va­ta ras­va­ker­ros­ta ensi tal­vea var­ten. Jos tal­ves­ta tu­lee yhtä pit­kä kuin nyt, niin tämä tu­lee tar­pee­seen.

56. Kier­rä­tä kah­vi­pa­ke­teis­ta kaup­pa­kas­si.

57. Ra­kas­tu. Muis­ta, että rak­kaus voi koh­dis­tua vaik­ka uu­teen har­ras­tuk­seen. Älä siis ujos­te­le vaan heit­täy­dy kaik­keen tai kaik­kiin vas­taan­tu­le­viin täy­sil­lä.

58. Aja trak­to­ria hei­nä­pel­lol­la.

59. Maa­laa pa­ke­toi­tu­ja hei­nä­paa­le­ja Paa­vo Pesu­sie­nik­si. Kysy tä­hän en­sin lupa ti­lan omis­ta­jal­ta!

60. Kii­peä puu­hun, jot­ta nä­ki­sit tu­le­vai­suu­te­si. Tai sit­ten voit tyy­tyä vain ole­maan tie­tä­mä­tön tu­le­vai­suu­des­ta­si ja kul­ke­man elä­män mu­ka­na, mitä se sit­ten tuo­kin etee­si. Tämä sääs­tää si­nut myös puus­ta ti­pah­ta­mi­sel­ta, sil­lä ylä­ok­sil­le pai­no­si saat­taa olla kova pala…

61. Kat­se­le lin­tu­ja ja toi­vo voi­va­si olla sa­man­lai­nen.

62. Etsi huip­pu-hy­vää Jyvä Jem­ma­ri -näk­kä­riä kau­pois­ta. (Ai­na­kin Hel­sin­gin So­kok­sel­ta löy­tyy…)

63. Syö ma­ha­si täy­teen suk­laa­ka­ra­mel­le­ja.

64. Kuo­ri kas­vo­si sit­ruu­nal­la ja so­ke­ril­la. Ko­kei­le myös muu­ta luon­non­kos­me­tiik­kaa ja ihas­tu nii­hin.

65. Löy­dä tien­pien­ta­reel­ta ros­ka ja vie se ros­ka­ko­riin. – Var­mis­ta kui­ten­kin, että lom­pa­kos­ta­si löy­tyy Tie­tur­va­kort­ti!

66. Nivo sa­no­ma­leh­dis­tä ruu­su ja vie se sul­hol­le­si. Jos si­nul­la ei ole sul­hoa, voit aina an­taa ruu­sun äi­dil­le.

67. Ole ai­na­kin viik­ko mei­kit­tä.

68. Kas­va­ta pork­ka­noi­ta ja pe­ru­noi­ta mök­ki­si kas­vi­maal­la. Omia vi­han­nek­sia ei kor­vaa mi­kään!

69. Pyö­räi­le vä­hin­tään 100 kilo­met­riä yh­den päi­vän ai­ka­na. Mat­ka ei tun­nu niin pit­käl­tä, jos eläy­dyt kat­se­le­maan upei­ta uu­sia mai­se­mia.

70. Sou­da Kal­la­ve­del­lä ym­py­rää. El­lip­si­kin käy.

71. Ui vaat­teet pääl­lä.

72. Tee toi­sen päi­väs­tä iloi­nen. Jätä vaik­ka vies­ti lap­pu­sel­la jo­hon­kin jul­ki­seen paik­kaan, mis­tä joku tun­te­ma­ton voi löy­tää sen ja saa­da hy­myn huu­lil­le lu­kies­saan.

73. Käy­tä iki-iha­naa huus­sia. Tie­sit­kö, että yksi ves­san ve­täi­sy vie 8 lit­raa vet­tä. Huus­si, sinä pe­las­tat maa­il­man!

74. Käy lava­tans­seis­sa. Seu­ra saat­taa olla si­nua ar­vi­ol­ta 50 vuot­ta van­hem­paa, mut­ta älä vä­li­tä. Pyy­dä iha­nia vaa­re­ja ja mum­mo­ja vals­siin ja anna men­nä!

75. Pis­tä Snapc­hat ja Ins­tag­ram tauol­le ai­na­kin vii­kok­si. – Tä­mä­hän käy hy­vin yh­teen vin­kin 22 kans­sa.

76. Osal­lis­tu kala­kil­pai­luun ja voi­ta se. – Kil­pis­jär­vel­lä pää­see vie­lä pilk­ki­ki­saan mu­kaan kesä­kuus­sa!

77. Jär­jes­tä ka­ve­rei­den kans­sa mui­kun­syön­ti­kisa ja voi­ta se.

78. Piir­rä hiek­ka­ran­nan hiek­kaan ka­me­li. Tai sit­ten vaik­ka­pa sa­lai­nen vies­ti…

79. Kier­rä­tä pah­vi­laa­ti­kois­ta ken­gät it­sel­le­si päi­vän ajak­si. You only live once, älä vä­li­tä mui­den tui­jo­tuk­ses­ta!

80. Nuku päi­vä­unet niin usein kuin hu­vit­taa.

81. Älä ajat­te­le kou­lua (ai­na­kaan lii­kaa, vaik­ka lu­et­kin yo-ko­kei­siin).

82. Pe­laa kor­teil­la vale­kak­kaa, ris­ti­seis­kaa, mai­jaa, po­ke­ria, ka­si­noa, peuk­ku­aa­sia, läp­syä…

83. Mat­kus­ta ju­nal­la il­man pää­mää­rää.

84. Anna almu sitä tar­vit­se­val­le.

85. Syö oma­te­ke­miä rii­si­pii­ra­koi­ta.

86. Ko­kei­le jää­te­lö­ma­kua, jota et ole vie­lä mais­ta­nut.

87. Anna raik­kaan kesä­sa­teen huuh­del­la kas­vo­si.

88. Hyp­pää kor­ke­am­mas­ta hyp­py­tor­nis­ta kuin olet en­nen hy­pän­nyt.

89. Har­joit­te­le sir­kus­temp­pu­ja nur­mi­kol­la.

90. Lue kir­ja muul­la kuin suo­men kie­lel­lä. Mi­ten oli­si kir­ja swa­hi­lin kie­lel­lä. Kir­jas­tos­sa on toi­vot­ta­vas­ti swa­hi­li-suo­mi sana­kir­jo­ja…

91. Suun­nit­te­le mat­kaa­si maa­il­man ym­pä­ri.

92. Opet­te­le uusi temp­pu tram­po­lii­nil­la. Voit myös yrit­tää kos­ket­taa tai­vas­ta.

93. Tar­kis­ta pun­kit kor­vien ta­kaa.

94. Syö pal­jon vesi­me­lo­ne­ja.

95. Si­sus­ta huo­nee­si ke­säi­sen raik­kaak­si.

96. Tee va­paa­eh­tois­työ­tä van­hus­ten pa­ris­sa.

97. Vie­rai­le eläin­tar­has­sa.

98. He­rää ai­kai­sin aa­mul­la ja ihas­te­le au­rin­gon nou­sua.

99. Säi­käy­tä si­sa­ruk­se­si mon­ta ker­taa päi­väs­sä.

100. Nau­ti elä­mäs­tä!

An­ni­ka Sopo, Han­na Lep­pä­vuo­ri

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017