Jäätelökesä

Tuuli Nissinen ja Miia Soininen

Kesä on jo nur­kan ta­ka­na, ja kaup­po­jen hyl­lyt täyt­ty­vät uu­tuus­jää­te­löis­tä. Toi­mit­ta­jam­me Miia Soi­ni­nen ja Tuu­li Nis­si­nen tes­ta­si­vat ke­sän uu­tuus­jää­te­löt. Täs­sä pari vink­kiä jää­te­lö­hi­mon yl­lät­tä­es­sä!

Tuo­te Hin­ta Maku Koos­tu­mus Muu­ta Arvo­sana
Ve­ge­pops Puna­juu­ri-Man­sik­ka

Ape­tit

51 ml

1,35 € ”Ma­kea man­sik­ka, pie­ni puna­juu­ri­nen vi­vah­de.”

”Mais­tuu pel­käl­le puna­juu­rel­le, en tyk­kää.”

”Aika kiin­teä ja jäi­nen, pak­su koos­tu­mus.” ”So­pii ve­gaa­neil­le!”

”Pie­ni pak­kaus, tosi jän­nä maku.”

”Kiva väri ja pak­kaus, mut­ta en va­lit­si­si kau­pas­ta.

3/5
Man­go-pas­si­on tuut­ti

Ing­man

120 ml

0,98 € ”Hyvä ker­ma­jää­te­lö! Pas­si­on tu­lee hy­vin esil­le, var­sin­kin hil­los­sa.”

”He­del­mäi­nen, ja tuok­suu raik­kaal­ta.”

”Tosi ker­mai­nen koos­tu­mus, peh­me­ää.”

”Peh­meä voh­ve­li, kaik­ki ei tyk­kää..”

”Vä­hän mi­tään­sa­no­ma­ton.”

”Odo­tin enem­män, vä­hän lii­an ta­val­li­nen.”

3,5/5
Pät­kis-puik­ko

Fa­zer

60 ml

0,85 € ”Mint­tu tu­lee enem­män esil­le kuo­res­ta, hyvä suk­laa­jää­te­lö.”

”Sy­dän pe­rus­pät­kis­tä eli hy­vää!”

”Tosi peh­me­ää jää­te­löä, täy­te­läis­tä.”

”Kuo­ri ra­pea ja tosi ohut!”

”Ulko­näkö ihan kun Pät­kik­sel­lä, aika pe­rin­tei­nen.”

”Pät­kis on niin hy­vää, täl­tä odot­ti ehkä enem­män.”

3,5/5
Smoot­hie Rasp­ber­ry

Del Mon­te

90 ml

1,69 € ”To­del­la mar­jai­nen!”

”Hy­vin smoot­hie­mai­nen, rai­kas jää­te­lö.”

”Ei niin pak­su koos­tu­mus, mut­ta aika täy­te­läi­nen.” ”So­pii ve­gaa­neil­le!”

”Kiva pa­ket­ti, mut­ta ei näyt­tä­nyt ihan sa­mal­ta li­ve­nä.”

”Tätä voi­si syö­dä ran­nal­la vä­hän su­la­nee­na, hy­vää.”

4/5
Crunc­hy maa­päh­ki­nä­voi

Ing­man

120 ml

1,75 € ”Aika mie­to jää­te­lö, ei mais­tu hir­ve­äs­ti mil­tään.”

”Ko­ko­nai­suu­te­na älyt­tö­män ma­kea.”

”Kiek­ko tosi päh­ki­näi­nen!”

”Ker­mai­nen, suk­laa­kiek­ko aika kova – lop­puu no­pe­as­ti.” ”Maa­päh­ki­nä­voin ma­kui­set jää­te­löt uusi tut­ta­vuus!”

”Aika eri­koi­nen, en os­tai­si uu­des­taan.”

2,5/5
Tum­ma suk­laa-kar­pa­lo

Clas­sic

90 ml

1,49 € ”Kar­pa­lo tuo raik­kau­den ja mar­jai­suu­den, käy suk­laan kans­sa hy­vin yh­teen!”

”Va­nil­ja­jää­te­lö an­taa so­pi­vas­ti mie­tout­ta.”

”Kar­pa­lo voi­si olla hap­pa­mam­paa.”

”Tosi pak­su kuo­ri!”

”Jää­te­lö ei hir­ve­än ker­mais­ta, en­nem­min­kin höt­töis­tä. Su­laa suus­sa hel­pos­ti!”

”Lak­too­si­ton!”

”Pe­rus Clas­sic ulko­näöl­tään, ei sä­väy­tä.”

4,5/5
Doub­le Co­co­nut

Mag­num

88 ml

1,89 € ”Heti vah­va koo­kok­sen maku alku­pu­rai­sus­ta!”

”Suk­laa mais­tuu vä­hän, koo­kos lii­an do­mi­noi­va.”

”To­del­la pak­su kuo­ri!”

”Jää­te­lö täy­te­läis­tä.”

”Pie­nem­pi kuin Clas­sic.”

”Tu­lee mie­leen Boun­ty-suk­laa.”

”Ei sovi kyl­lä kai­kil­le, ehkä jol­le­kin joka ra­kas­taa koo­kos­ta.”

2/5
Jät­tis Vol­ca­no

Ing­man

216 ml

1,95 € ”Hyvä sal­mi­ak­ki­nen kuor­ru­te, pe­rus ker­ma­va­nil­ja­jää­te­lö.”

”Kir­peä kuor­ru­te vä­hän mar­jai­nen ja ehkä enem­män­kin ha­pan, ei pa­haa!”

”Ra­keet pok­suu suus­sa tosi haus­kas­ti!”

”Ker­mai­nen jää­te­lö, hy­vää.”

”Ulko­näös­tä tu­lee mie­leen sal­mi­ak­ki.”

”Aika tum­man­pu­hu­va.”

”Outo yh­dis­tel­mä vä­hän kaik­kea, ei huo­no!”

5/5

VOIT­TA­JA!

Jos kau­pan jää­te­löt ei­vät ole mie­lee­si tai ha­lu­at ko­keil­la jo­tain uut­ta, alta löy­tyy su­per­hel­pon man­sik­ka­sor­be­tin ohje.

Man­sik­ka­sor­bet­ti (nel­jäl­le hen­ki­löl­le)

Ai­nek­set:

1. Riko ka­nan­mu­nat kul­hoon ja erot­te­le kel­tu­ai­nen val­ku­ai­ses­ta.

Vink­ki! Voit käyt­tää tyh­jää muo­vi­pul­loa apu­na­si! Pu­ris­ta pul­loa ke­vy­es­ti ja ase­ta pul­lon suu kel­tu­ai­sen pääl­le. Höl­len­nä pu­ris­tus­o­tet­ta ja pul­lo imai­see kel­tu­ai­sen si­sään­sä. Help­poa ja no­pe­aa!

2. Li­sää val­ku­ai­set ja so­ke­ri man­si­koi­den jouk­koon ja se­koi­ta.

3. Vat­kaa seos ta­sai­sek­si, niin että se vaah­dot­tuu hie­man.

4. Kaa­da vaah­to pak­ka­sen­kes­tä­vään as­ti­aan ja pa­kas­ta! Val­mis­ta!

Non So­lumKe­vät 201720.3.2017