Kirjoita mistä haluat

Pääkirjoitus, Sofia Kontro

Luku­kau­den ekaan Non So­lu­miin me toi­mit­ta­jat saim­me täy­sin va­paat kä­det. Re­ak­ti­o­ni oli höl­mis­ty­neen pet­ty­nyt. Mie­le­ni heit­ti throw­bac­kin kak­kos­luo­kan ”kir­joi­ta mis­tä ha­lu­at” -tun­tei­hin, mi­nun ja ta­ri­na­vih­kon vä­li­siin tui­jo­tus­kil­pai­lui­hin. Kynä ei tain­nut kos­kea pa­pe­riin koko tun­nin ai­ka­na.

Jo­kin sii­nä on, että tiet­ty sy­säys, ai­heen anto ja oh­jeis­tus te­ke­vät al­kuun pää­se­mi­ses­tä hel­pom­paa. Ra­jat luo­vat luo­vuut­ta. Ide­aa on vai­kea nyh­jäis­tä tyh­jäs­tä.

Mis­tä sit­ten kir­joit­taa, kun voi kir­joit­taa mis­tä vain? Aika mo­nes­ta asi­as­ta, ku­ten tämä Non So­lum to­dis­taa. Kyse ei tai­da olla sii­tä, että ih­mi­sil­lä ei oli­si ide­oi­ta vaan sii­tä, että nii­tä ei ole to­tut­tu tuo­maan esil­le niin spon­taa­nis­ti.

”Va­paa aihe” tai ”kir­joi­ta mis­tä ha­lu­at” on teh­tä­vän­an­to­na vai­kea, mut­ta us­ko­mat­to­man haus­ka. Se ikään kuin ky­syy kir­joit­ta­jal­ta mitä kuu­luu, mut­ta vas­tauk­sek­si ei voi vain mu­mis­ta, että hy­vää. On ker­rot­ta­va mikä sil­lä het­kel­lä kiin­nos­taa, mikä in­nos­taa tai mikä ih­me­tyt­tää.

Har­voin ky­sym­me toi­sil­tam­me tuol­lai­sia ky­sy­myk­siä ja vie­lä har­vem­min saam­me vas­tauk­sen nii­hin. Se, jos jo­kin on sää­li. Ih­mi­sen omat mie­len­kiin­non ja in­non koh­teet ovat kui­ten­kin ai­doin osa ih­mi­syyt­tä ja ih­mi­syys kum­man kieh­to­vaa.

Sen sy­väl­li­sem­mäk­si heit­täy­ty­mät­tä, täs­sä leh­des­sä te lu­ki­jat pää­set­te lu­ke­maan, mikä mei­tä kiin­nos­taa juu­ri nyt. Asi­oi­ta, joi­ta ha­lu­aa kir­joit­taa il­man pyyn­töä­kin.

So­fia Kont­ro

“Se ikään kuin ky­syy kir­joit­ta­jal­ta mitä kuu­luu, mut­ta vas­tauk­sek­si ei voi vain mu­mis­ta, että hy­vää.”

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015