Laudatur kahvin voimalla

Hanna Fiseha

Kah­vin, ikui­sen elä­män elik­sii­rin naut­ti­mis­ta aa­mui­sin kou­lun si­ni­sil­lä sei­nil­lä juos­taan kil­paa sit­ten aamu­kah­dek­sal­ta sei­nät tu­le­vat tuok­su­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sil­ta, mut­ta kah­vin maku suus­sa se­koit­taa kaik­ki ais­tit

Hen­gi­tän kah­via vie­lä ker­ran ja fil­la­ri pyy­tää mi­nut kyy­tiin­sä Mais­tan syk­syn ja pol­jen ko­vem­paa

Klas­sik­ka toi­vot­taa hy­vää huo­men­ta Kas­pe­ri odot­taa pi­has­sa ja kah­vi las­kee liu­ku­mä­keä hä­nen­kin kur­kus­taan alas Fil­la­ri pot­kai­see mi­nut epä­mu­ka­vas­ti pyö­rä­park­kiin ja Kah­vin juo­mi­nen aa­mul­la on kuin lu­paus pa­rem­mas­ta, lu­paus­ta ei pi­de­tä

Joka aamu dar­rai­se­na kou­luun, sil­tä se al­kaa tun­tua – var­maan joh­tuu sii­tä läm­pi­mäs­tä tees­tä, jota join ei­len il­lal­la

Naa­ma on kuin Han­gon kek­si, naa­ma nor­sun­vi­tul­la Pa­han unen käsi le­pä­si vie­lä­kin olka­pääl­lä­ni, en saa­nut vii­me yönä unta

Ase­tun si­ki­ö­a­sen­toon kou­lun pi­hal­le ja imen peu­ka­lo­a­ni Hais­tan vain it­ses­tä­ni tih­ku­van uu­pu­muk­sen, si­lit­te­len hil­jaa kou­lun lasi­ovea Hant­su­a­pa tai­taa vä­hän nu­kut­taa Sii­nä tai­taa käy­dä nyt niin, että en ehdi en­sim­mäi­sel­le tun­nil­le

Ja voi olla, että Ami ve­tää her­neen ne­nään kun imen tun­nil­la peu­ka­loa ja nu­kun Ja näy­tän sil­tä että po­ti­sin dar­raa

Eng­lan­nin ker­taus­kurs­sil­la on nyt kak­si­vuo­ti­as abi Us­kon sil­ti vah­vas­ti, että tu­le­vai­suu­tem­me on kiin­ni hy­vis­tä unis­ta

Di­a­monds aren’t a girls best friend, cof­fee is!

Kah­vi­au­to­maa­tin kup­pi tui­jot­taa mi­nua tun­nil­la kut­su­vas­ti, väit­tää ole­van­sa taas sitä elä­män elik­sii­riä

Tai­dan ka­ra­ta ta­kai­sin tar­haan, ei näis­tä kir­joi­tuk­sis­ta mi­tään tule!

Han­na Fi­se­ha

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015