Runoja

Nainen on kuin rikkaruoho

nii­den ole­mas­sa­olon vain jou­tuu hy­väk­sy­mään
Yk­sin on niin rau­hal­lis­ta;
har­son ta­ka­na jo men­nyt le­vo­ton elä­mä
”Meil­lä mies on tun­teel­li­sem­pi ja ro­mant­ti­sem­pi kuin minä.”
Rak­kaus on nais­ten tun­teel­li­suu­den ja tyh­myy­den syn­nyt­tä­mä il­luu­sio,
jota mies­ten ei ole ra­ti­o­naa­li­se­na olen­to­na tar­ve tun­tea.
eikä tätä sana­leik­kiä tee mie­li jat­kaa,
eh­do­tus vir­tu­aa­li­rak­kaus­ru­nok­si
Nai­nen ei mer­kit­se mi­nul­le olen­to­na mi­tään.

Han­na Fi­se­ha

Unelmieni mies

Et­sin mies­tä sini­sil­mäis­tä,
at­leet­tis­ta ja rei­pas­ta
Voit olla tum­ma taik­ka vaa­lea,
ei mie­lel­lään ”vain haa­lea”
Ikää vain nu­me­rok­si sa­no­taan
(jo­tain ra­jaa sen­tään)

Kel­paa mul­le rai­tis taik­ka rämä­pää,
yh­des­sä kun­han viih­dy­tään
Mat­kus­te­lus­ta saat plus­saa,
ulko­maa­lai­suus sen tup­laa

Ter­veel­li­set ruu­at vään­nät,
ja si­ten mi­nun pää­ni kään­nät
Suo­sin itse lii­kun­taa,
voik­kaa, punt­tii, mitä vaan

Ota yh­teyt­tä jos ko­lah­taa,
mi­kä­li yh­tei­nen elä­mä kiin­nos­taa
En tar­vii su­per­mies­tä, ju­ma­laa
riit­tää jos sut omak­se­ni saan

Kiia Ar­si­o­la

Tuttavuutta läheisempää

Ys­tä­vyys on mie­le­tön munk­ki
sa­man ih­mi­sen rin­nal­la nuo­ruus­vuo­sis­ta hau­taan
har­vi­nais­ta herk­kua, var­sin­kin ai­kui­se­na.
Sii­tä tuli taak­ka,
se täy­tyy kat­kais­ta,
”kas­voim­me eril­lem­me.”
Sy­vyy­des­tään huo­li­mat­ta se on herk­kä suh­de:
ei tuo­mit­se – ei ai­na­kaan aina – ja fren­din pyy­tä­es­sä meik­kaa toi­sen mahd. nä­tik­si
Em­mer­da­le – kau­not­ta­rien ys­tä­vyys sy­ve­ni.

Na­ta­lia Vää­nä­nen

Kuusi tapaa tuntea rakkautta

1. Rak­kaus lai­nas­sa – elo­ku­van on­gel­mak­si nou­see­kin, että ro­mant­ti­sek­si koh­tauk­sek­si se ei ole ko­vin rat­ki­rie­mu­kas.
2. Ei ka­deh­di, ei kers­ku, ei pöyh­kei­le
3. ”Olet aamu jo­hon he­rään, päi­vä jota elän, ilta jota odo­tan, mies jota RA­KAS­TAN<3”,
Il­moi­ta
asi­a­ton vies­ti.
4. Ro­mant­ti­sia tun­tei­ta, ei niin­kään työs­ken­te­lyä
5. Ra­hal­la voit os­taa eri­lai­sia apu­kei­no­ja seu­raa­vaan kent­tään. Voi­ta ihas­tuk­se­si!
6. Hel­lyt­tä­vät teks­ta­rit

Na­ta­lia Vää­nä­nen

Rakkaus

Kris­tin­us­kon mu­kaan rak­kaus on us­kon tär­kein pe­rus­ta

Kirk­ko­isät mää­rit­te­li­vät nel­jä rak­kau­den eri muo­toa

Rak­kaus kui­ten­kin vaih­te­lee

Rak­kaus ei ole tun­ne, vaan pää­tös

Rak­kaus on ti­lai­suu­den käyt­tä­mät­tä jät­tä­mis­tä

Rak­kaus vain yksi it­sek­kyy­den muo­to

Rak­kaus tuot­taa on­gel­mia

Rak­kaus on ai­noa, joka kas­vaa

Rak­kau­den ke­mi­al­le me emme mah­da mi­tään

Rak­kaus -haku tuot­taa se­kun­nis­sa lä­hes kuu­si mil­joo­naa osu­maa

Rak­kaus on ajan­jak­so yk­si­näi­syy­den ja kyl­läs­ty­mi­sen vä­lil­lä

Rak­kaus ker­too sai­rau­des­ta

Ehkä rak­kaus oli tot­ta

Je­mi­na Hon­ka­nen

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015