Kirjoittajaesittelyt - Kiia ja Vilma

Vilma Luostarinen ja Kiia Arsiola

Kirjoittaja Kiia Bettiina

Ikää täl­tä ty­töl­tä löy­tyy mel­kein 18 vuot­ta. Loka­kuun yh­dek­sän­teen asti saam­me odot­taa tätä suur­ta päi­vää. Tun­nis­tat hä­net väki­jou­kos­ta pit­kis­tä hiuk­sis­ta ja ener­gi­ses­tä ole­muk­ses­ta. Sy­dän syk­kii voi­mis­te­lul­le, tans­sil­le ja lii­kun­nal­le. Kyyk­kää­mään pi­tää pääs­tä vä­hin­tään­kin ker­ran vii­kos­sa.

En suo­sit­te­le läh­te­mään tä­män päät­tä­mät­tö­myy­den esi­ku­van kans­sa kaup­paan… siel­lä voi vie­räh­tää tovi. Suun­ni­tel­mat ovat aina kui­ten­kin sel­vät ja niis­tä on myös pi­det­tä­vä kiin­ni. Ana­ly­soin­ti kuu­luu eh­dot­to­mas­ti tä­män ty­tön har­ras­tuk­siin, kos­kien mil­loin ruo­kaa, vaat­tei­ta, omaa olo­ti­laa ja mil­loin mi­tä­kin.

Lu­ki­on jäl­keen ra­vit­se­mus­ala kut­suu, suun­ni­tel­ma B on vie­lä avoin. Ruot­siin oli­si ehkä kiva muut­taa tai sit­ten Tans­kaan, Iso-Bri­tan­nia on toi­saal­ta aina var­ma va­lin­ta. Sveit­sis­sä puo­les­taan odot­te­li­si­vat sö­pöt voi­mis­te­li­ja­po­jat.

Avo­ka­do­pas­ta ja Ben&jer­ry’s sekä pari hy­vää lef­faa ovat täy­del­li­nen tapa viet­tää ren­toa koti-il­taa. Yh­teen­ve­to­na voi­si sa­noa, että tämä tun­tei­kas yk­si­lö elää mel­ko im­pul­sii­vis­ta elä­mää, kat­sel­len maa­il­maa po­si­tii­vi­sin sil­min aina val­mii­na uu­siin ko­ke­muk­siin.

Kir­joit­ta­nut: Vil­ma Luos­ta­ri­nen

Vilma Liisa Luostarinen

Kir­joit­ta­nut Kiia Ar­si­o­la

Vil­ma Lii­sa Luos­ta­ri­nen

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015