ÄI10 - Luovan kirjoittamisen lumoja

Inka Hämäläinen ja Luisa Mäklin

ÄI10 eli luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si on äi­din­kie­len so­vel­ta­va kurs­si. Kurs­sil­la ker­ra­taan ai­kai­sem­pien äi­din­kie­len kurs­sien teks­ti­la­je­ja ja kir­joi­te­taan myös sel­lai­sia teks­te­jä, joi­hin pa­kol­li­sil­la kurs­seil­la ei jää ai­kaa.

Luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si ero­aa muis­ta äi­din­kie­len kurs­seis­ta si­ten, että kir­joit­ta­mi­nen on pal­jon va­paa­muo­toi­sem­paa. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että kir­joit­ta­ja saa suun­ni­tel­la ja to­teut­taa teks­tin­sä hy­vin pit­käl­ti oman mie­len­sä mu­kaan. Kurs­sil­la kir­joi­tet­ta­vat teks­tit ovat hy­vin eri­lai­sia ja kurs­sil­le osal­lis­tu­va saa har­jaan­nus­ta aina hen­ki­lö­ku­vauk­ses­ta ru­non kir­joit­ta­mi­seen.

Kurs­si ei myös­kään ra­si­ta opis­ke­li­jaa sa­mal­la ta­val­la kuin mo­net muut kurs­sit, sil­lä koe­vii­kol­la ei ole ko­et­ta.

Kurs­sin ai­ka­na ke­hit­tyy kir­joit­ta­ja­na ja voi sy­ven­tää omaa osaa­mis­taan sekä jo ai­kai­sem­min opit­tu­ja asi­oi­ta. Kurs­sis­ta on hyö­tyä myös äi­din­kie­len yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja yleen­sä­kin tu­le­vai­suu­teen.

Seu­raa­vil­ta si­vuil­ta voit lu­kea näyt­tei­tä kurs­sin luo­vis­ta tuo­tok­sis­ta.

Inka Hä­mä­läi­nen

Avun tarpeessa -kokemuksia kurssilta

Abi­vuo­si is­kee, hit­to, kurs­se­ja ei näy­tä tu­le­van tar­peek­si. 75 on ai­van lii­an iso nu­me­ro.

Koo­di­tet­tu kurs­si­tar­jo­tin ei ha­lua tar­jo­ta apua. Mi­ten­kö­hän sel­vi­äi­sin ke­mi­an vi­tos­kurs­sis­ta? Yk­kös­vuon­na tuli to­si­aan se eka pa­kol­li­nen kurs­si käy­tyä. Voi­si sitä kai sil­ti men­nä vi­tos­kurs­sil­le…

En­täs valo­ku­vaus­kurs­si? En kyl­lä omis­ta omaa ka­me­raa, mut­ta pär­jäi­si­kö­hän siel­lä snapc­ha­til­la? Oli­si pi­tä­nyt ta­ju­ta men­nä op­pi­las­kun­taan tai tu­to­rik­si. Mis­tä ih­mees­tä re­vin it­sel­le­ni kurs­se­ja?

Opoil­le on tur­ha men­nä. Se hom­ma on kuin lää­kä­ris­sä. Si­sään ei pää­se il­man ajan­va­raus­ta ja elä­mää ei saa­da kun­toon yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta.

Fi­lo­so­fi­aa, his­to­ri­aa, ei aivo­ka­pa­si­teet­ti kes­tä sel­lais­ta lu­ke­mis­ta kir­joi­tus­ten li­säk­si. Kii­ka­ris­sa jo­tain help­poa, min­kä voi­si vain lut­via läpi. Nouk­kia se maa­gi­nen 75 kurs­sin luku taka­tas­kuun. Kaik­ki mah­dol­li­set lii­kun­ta­kurs­sit­kin on tul­lut jo haa­lit­tua ka­saan.

En­täs luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si? En kyl­lä koe ole­va­ni mi­kään maa­il­man luo­vin ih­mi­nen. Kir­joit­ta­mi­ses­ta kyl­lä tyk­kään. Ylä­as­teel­la tuli jopa mii­nus­ta lii­an pit­kis­tä ta­ri­nois­ta. Kuin­ka su­rul­lis­ta. Lu­ki­os­sa se sit­ten tys­sä­si. Lii­an ra­joi­tet­tu­ja teh­tä­viä ja kah­den pis­teen teks­ti­tai­to­ja ta­kai­sin puna­ky­näl­lä va­rus­tet­tu­na. En­tis­tä su­rul­li­sem­paa. Itse­tun­to ei to­del­la­kaan hio tai­vaan ra­jo­ja kir­joit­ta­mi­sen osal­ta. Voi­si sitä kai sil­ti men­nä ko­et­ta­maan… Kyl­lä­hän siel­tä pois pää­see.

Tää­hän on oi­ke­as­ti ihan ki­vaa. Luok­ka 205 ja an­tii­kin ai­kai­set tie­to­ko­neet. Ne iki­van­hat ro­tis­kot ovat jo­ten­kin sym­paat­ti­sia ja näp­päi­mis­tön na­put­te­lu rau­hoit­taa kum­mal­li­ses­ti. Luok­ka täyn­nä tu­le­via kir­jai­li­joi­ta. Kir­jai­mel­li­ses­ti.

Kir­joi­tuk­set kol­kut­te­lee ovel­la ja pai­ne kas­vaa. Jol­lain ta­val­la luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si kui­ten­kin pur­kaa sitä stres­siä. Omien aja­tuk­sien pur­ka­mi­nen pa­pe­ril­le ja vai­kei­den­kin asi­oi­den läpi­käy­mi­nen ren­tout­taa ou­dol­la ta­val­la. Nel­jän päi­vät ei­vät edes hait­taa, vaik­ka en­nen väl­tin nii­tä vii­mei­seen asti. Ehkä olen sit­ten­kin jol­lain ta­val­la luo­va.

Jes, ai­na­kin yksi kurs­si li­sää tä­hän saa­vu­tus­ten nu­me­roon, 75.

Lui­sa Mäk­lin

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015