Skippaa syysmasennus ihan suosiolla

Sara Komulainen

Pui­den leh­det al­ka­vat pik­ku­hil­jaa kel­las­tua ja ti­pah­del­la yksi ker­ral­laan maa­han. Huo­maa­mat­tam­me va­lon aika ly­he­nee ja pi­meys tu­lee yhä no­pe­am­min. Ke­sän lop­pu­mi­nen ma­sen­taa mo­nia ja synk­kä, kyl­mä syk­sy ei hel­po­ta asi­aa ol­len­kaan. Pit­kä tal­vi ja suu­ret lumi­ki­nok­set uh­kaa­vat jo lä­hes­tyä, kou­lus­sa­kin pi­täi­si jak­saa opis­kel­la. On hyvä va­rau­tua mah­dol­li­seen syys­ma­sen­nuk­seen hy­vis­sä ajoin ja vält­tää se, en­nen kuin se edes eh­tii al­kaa!

Syys­ma­sen­nuk­sen ylei­sim­piä oi­rei­ta ovat är­ty­nei­syys, ilot­to­muus, ma­ke­an himo, vi­reys­ti­lan las­ku, une­li­ai­suus ja ve­tä­mät­tö­myys. Jos si­nus­ta al­kaa tun­tua täl­tä, kään­ny näi­den vink­kien puo­leen:

Kai­kis­ta par­hai­ta ja kli­sei­sim­piä neu­vo­ja ovat yrit­tää pi­tää vuo­ro­kau­si­ryt­mi ta­sai­se­na ja liik­kua pal­jon. Nämä vin­kit saat­ta­vat kuu­los­taa su­per­tyl­sil­tä, mut­ta ne var­mas­ti aut­ta­vat synk­kyy­teen. Kir­kas­va­lo­lam­put ovat oiva kei­no pi­tää vuo­ro­kau­si­ryt­mi ta­sai­se­na. On pal­jon hel­pom­paa he­rä­tä aa­mul­la luon­nol­li­seen va­loon kuin täy­del­li­seen pi­mey­teen. Lii­kun­taan voi yh­dis­tää lem­pi­har­ras­tuk­set, ja sii­tä voi naut­tia yh­des­sä ys­tä­vien kans­sa. Jo se, että saa viet­tää ai­kaa mui­den ih­mis­ten kans­sa ja nau­raa tyh­mil­le ju­tuil­le, pi­ris­tää miel­tä kum­mas­ti. Lii­kun­ta aut­taa pi­tä­mään yllä vi­reyt­tä, jos­ta saa ener­gi­aa jo­kai­seen päi­vään.

Hy­vään ja oi­ke­an­lai­seen ra­vin­toon on myös hyvä pa­nos­taa. Syk­syn ai­ka­na kan­nat­taa li­sä­tä vi­ta­mii­ne­ja ja syö­dä pal­jon vi­han­nek­sia, kas­vik­sia, mar­jo­ja ja he­del­miä. Kar­kit ja muut her­kut kan­nat­taa jät­tää vä­hem­mäl­le, kos­ka ne nos­ta­vat ja las­ke­vat ve­ren­so­ke­rin no­pe­as­ti, mikä joh­taa yhä enem­män är­syyn­ty­mi­seen. Myös­kin luon­to voi aut­taa vie­mään vä­sy­myk­sen muu­al­le. Pit­kä ilta­lenk­ki met­sän sii­mek­sis­sä tai sie­ni­met­säs­tys voi pi­ris­tää huo­mat­ta­vas­ti.

Näil­lä pie­nil­lä vin­keil­lä syys­ma­sen­nuk­sen pi­täi­si py­syä pois­sa, jol­loin syk­sys­tä voi naut­tia täy­sin rin­noin.

Tsemppiä kaikille tulevaan syksyyn, skipataan syysmasennus yhdessä!

Sara Ko­mu­lai­nen

Non So­lumLoka­kuu 2015 - Luo­vuu­den lumo25.8.2015