Opettajien lempikirja -arvoituksen oikeat vastaukset

1. San­na Tu­ru­nen

Tove Jans­son: Nä­ky­mä­tön lap­si ja mui­ta ker­to­muk­sia

”Lap­sen­mie­li­nen, mut­ta ai­kui­sil­le tar­koi­tet­tu no­vel­li­ko­ko­el­ma, jon­ka luok­se pa­laan niin hy­vi­nä kuin pa­hoi­na­kin päi­vi­nä aina maa­il­man­lop­puun saak­ka.”

2. Au­lik­ki Naa­ran­lah­ti

Väi­nö Lin­na: Tääl­lä Poh­jan­täh­den alla

”Se on ol­lut mi­nul­le his­to­ri­an ja psy­ko­lo­gi­an oppi­kir­ja lu­ki­o­vuo­sien mie­len mul­lis­ta­nees­ta luku­ko­ke­muk­ses­ta läh­tien.”

3. Pirk­ko Rau­ha­la

Haldór Lax­ness: In­de­pen­dent pe­op­le

”Se on su­rul­li­nen ja haus­ka, re­a­lis­ti­nen ja ru­nol­li­nen. Kir­ja ku­vaa lam­mas­far­ma­rin ja hä­nen per­heen­sä san­ka­ril­lis­ta tais­te­lua it­se­näi­syy­ten­sä puo­les­ta 1900-lu­vun alun Is­lan­nis­sa.”

4. He­le­na Huuh­ka

Pau­lo Co­el­ho: Al­ke­mis­ti

”Luin kir­jan ai­kui­se­na ja se toi­mi kuin ta­kau­tu­vas­ti teh­ty elo­kuva. Ym­mär­sin nuo­ren He­le­nan va­lin­to­ja pa­rem­min…”

5. Mark­ku Uk­ko­nen

Pet­ri Tam­mi­nen: Ri­kos­ro­maa­ni

”Kir­jan hie­man suru­mie­li­sen il­meen vä­lis­tä pil­kah­taa sala­ka­va­lan te­rä­viä huo­mi­oi­ta ja fi­lo­so­fi­sia ki­tey­tyk­siä elä­mäs­tä.”

6. Jou­ni Ho­lo­pai­nen

Her­man Hes­se: Lasi­hel­mi­peli

”Tär­kein kir­ja, joka on vai­kut­ta­nut mi­nuun ja elä­mäs­sä­ni te­ke­mii­ni rat­kai­sui­hin on Her­man Hes­sen Lasi­hel­mi­peli. Tuo kir­ja sai mi­nut ha­ke­maan —–opin­toi­hin. Sitä en­nen olin pyr­ki­nyt ark­ki­teh­tuu­rin ja si­sus­tus­ark­ki­teh­tuu­rin opin­toi­hin niu­kas­ti jää­den kui­ten­kin noi­den opin­to­jen ulko­puo­lel­le.”

7. Timo Pii­rai­nen

”Mi­nul­la ei ole lem­pi­kir­jaa. Muu­ten­kaan en fa­ni­ta asi­oi­ta enkä il­mi­öi­tä. Sik­si olen täl­lai­nen ta­sai­sen tyl­sä tyyp­pi.”

8. Inka Kok­ko­nen

Vir­gi­nia Woolf: Or­lan­do

”Yksi mo­nis­ta on Vir­gi­nia Wool­fin Or­lan­do: omi­tui­nen, haas­ta­va, haus­ka ja yl­lät­tä­vä. Hul­luin lu­ke­ma­ni elä­mä­ker­ta.

9. Sep­po Ve­nä­läi­nen

Erich von Dä­ni­ken: Kai­ku­ja ava­ruu­des­ta

”Koin tuon kir­jan oma­na lu­ki­o­ai­ka­na­ni maa­il­man­ku­vaa avar­ta­vak­si. Toi­von, että sinä lu­ki­o­lai­nen in­nos­tut aset­ta­maan van­hat te­o­ri­at ky­seen­a­lai­sek­si ja et­si­mään aina uut­ta!”

10. Mar­ja Tih­ta­ri­nen-Ul­ma­nen

Mar­ga­ret At­wood: Oryx ja Cra­ke

”Hui­ma ku­vaus tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­nas­ta, jos­sa tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys on ja­ka­nut ih­mi­set eliit­tiin ja rah­vaa­seen.”

11. Ma­ka­ri­os Leh­ti­mäki

Juk­ka Laa­ja­rin­ne: Muu­mit ja ole­mi­sen ar­voi­tus

”Sii­nä vie­hät­tä­väl­lä ta­val­la opas­te­taan lu­ki­ja tut­tu­jen muu­mi­kir­jo­jen ta­ri­noi­den kaut­ta Sart­ren ja Hei­deg­ge­rin ek­sis­ten­ti­a­lis­min muu­ten aika vai­ke­an fi­lo­so­fi­an si­säl­le. Teos on li­säk­si ku­vi­tet­tu piir­rok­sin.”

12. Mer­vi Ko­va­nen

John Stein­beck: Tai­vaan lai­tu­met

”Täs­sä no­vel­li­ko­ko­el­mas­sa on ihas­tut­ta­van ym­mär­tä­väis­tä, läm­min­hen­kis­tä ih­mis­ku­vaus­ta mo­nen­lai­sis­ta Tel­luk­sen tal­laa­jis­ta.”

13. Aar­ne Hag­man

Olli Ja­lo­nen: 14 sol­mua Green­wic­hiin

”Ihan hä­vet­tä­vän vä­hän olen vii­me vuo­si­na lu­ke­nut, mut­ta Olli Ja­lo­sen kir­jois­ta pi­dän. Eri­tyi­ses­ti tämä teki myös työ­ni ta­kia vai­ku­tuk­sen.”

14. Mar­ja-Lee­na Kar­ja­la

Die­go Ma­ra­ni: Ny finsk gram­ma­tikk

”Ita­li­as­sa toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na muis­tin­sa me­net­tä­nyt mies yrit­tää luo­da it­sel­leen iden­ti­teet­tiä mut­ta kuka hän oi­ke­as­ti on? Kir­ja on his­to­ri­al­li­ses­ti ja psy­ko­lo­gi­ses­ti kiin­toi­sa ja juo­nen kul­ku on en­na­koi­ma­ton.”

15. Sa­ka­ri Svärd

Castrén, Paa­vo & Pie­ti­lä-Castrén, Lee­na: An­tii­kin käsi­kir­ja.

”Kir­jas­ta löy­tyy se­li­tys mo­niin tä­män päi­vän asi­oi­hin: ta­poi­hin, sa­non­toi­hin, ni­miin, nyky­kie­len sa­noi­hin, …Ja sit­ten li­säk­si vie­lä kir­ja tar­jo­aa hie­non läh­de­ai­neis­ton an­tii­kin his­to­ri­aan. Kai­ken kuk­ku­rak­si toi­nen kir­jan kir­joit­ta­jis­ta on Klas­si­kan en­ti­nen opet­ta­ja!”

16. Riit­ta Pi­ri­nen

Mika Wal­ta­ri: Si­nu­he Egyp­ti­läi­nen

”Olen pi­tä­nyt mo­nis­ta kir­jois­ta, pal­jon­kin, mut­ta en ole vie­lä löy­tä­nyt pa­rem­paa kuin tämä teos. Mika Wal­ta­ri osoit­taa kir­jal­laan ym­mär­tä­vän­sä ih­mi­sen pe­rim­mäi­ses­tä ole­muk­ses­ta jo­tain olen­nais­ta. Kie­li on myös nau­tin­nol­lis­ta, ja se ei va­li­tet­ta­vas­ti tah­do kään­tyä muil­le kie­lil­le luon­te­vas­ti, mikä voi se­lit­tää sen, mik­si kir­ja ei ole sen suo­si­tum­pi maa­il­mal­la, vaik­ka kir­jan sa­no­ma ja ta­ri­na on uni­ver­saa­li.”

17. Pia Ah­to­nen

Phi­lip K. Dick: Palk­ki­on­met­säs­tä­jä

“Do And­roids Dre­am of Elect­ric Sheep?, sy­väl­li­nen, poh­ti­va ja hie­no!”

18. Anne Ka­ru­a­ho

Mi­hail Bul­ga­kov: Saa­ta­na saa­puu Mos­ko­vaan

”Pa­laan sii­hen aina uu­des­taan, joka luku­ker­ral­la sii­tä löy­tyy aina jo­tain uut­ta. Se on hur­ja ja hu­mo­ris­ti­nen ja kui­ten­kin hy­vin yh­teis­kun­ta­kriit­ti­nen ku­vaus, joka yh­dis­tää fak­taa fan­ta­si­aan. Kuu­los­taa tosi läl­lyl­tä ku­vauk­sel­ta, mut­ta en nyt täs­sä vä­sy­mys­päis­sä­ni pa­rem­paa kek­si.”

19. Elsi Mörs­ky

Kat­he­ri­ne Pan­col: Kil­pi­kon­nien hi­das vals­si

”Lois­ta­va ko­ko­nai­suus: sa­mois­sa kan­sis­sa yl­lät­tä­viä kään­tei­tä, ri­kos­ta, rak­kaut­ta ja poh­din­taa.”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013