Markku Ukkonen

Juu­so Jon­ni­nen

Mark­ku Uk­ko­nen on Klas­si­kal­la opin­to-oh­jaa­ja ja lii­kun­nan leh­to­ri.

 1) Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

”Koen sen hy­väk­si. Jos Klas­si­kan hen­keä poh­tii opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien kes­ken, sitä voi­si ku­va­ta toi­si­aan ar­vos­ta­vak­si.”

2) Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Olen ol­lut Klas­si­kal­la töis­sä vuo­des­ta 2006 läh­tien.” Eli seit­se­mäs vuo­si on me­nos­sa toi­mit­ta­jien las­kel­mien mu­kaan.

3) Mil­lai­nen on työ­ilma­pii­ri?

”Hyvä. Klas­si­kal­la ei ole ol­lut en­nak­ko­luu­lo­ja ko­keil­la uut­ta. Joh­ta­jat ovat aina ol­leet uu­dis­tus­hen­ki­siä, eli tääl­lä saa ko­keil­la uu­sia asi­oi­ta ja saa käyt­tää omaa pää­tään ja ai­vo­jaan omas­sa työs­sään. Joh­to tu­kee ja kol­le­goi­den kans­sa on ai­dos­ti mu­ka­va teh­dä töi­tä.”

4) Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”He ei­vät ole pel­käs­tään mu­ka­via, vaan erit­täin mu­ka­via. Esi­mer­kik­si en muis­ta oli­sin­ko kos­kaan her­mos­tu­nut opis­ke­li­joi­hin. Tääl­lä ei tar­vit­se leik­kiä vää­pe­liä.”

5) Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

”Lii­kun­nan puo­lel­ta ovat tie­tys­ti ret­ki­kurs­sit ja lii­kun­ta­dip­lo­mi­kurs­si, kos­ka ne ovat jon­kin ver­ran eri­lai­sia kuin ta­val­li­set kurs­sit. Opin­to-oh­jauk­ses­sa ei ole pal­jon luok­ka­tun­te­ja, vaan pää­a­si­as­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta. Niis­sä on mu­ka­va pääs­tä vä­lil­lä myös opis­ke­li­jan pään si­säl­le nä­ke­mään, että mis­sä men­nään.”

6) Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”Mut­ka­ton vuo­ro­vai­ku­tus opet­ta­jien, opis­ke­li­joi­den ja muun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.”

7) Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

”Opin­to-oh­jaus on opet­ta­ja­vaih­to­eh­dois­ta kaik­kein va­pain­ta, eli saa vai­kut­taa pal­jon työ­päi­vän­sä si­säl­töön, kos­ka oppi­tun­te­ja ei ole pal­joa. Li­säk­si hen­ki­lö­koh­tai­nen oh­jaus on hie­noa.

Haas­ta­vin­ta on se, ett­ei an­tau­tui­si kii­reel­le. On pal­jon töi­tä ja on vaa­ra­na, että on kii­re teh­dä nii­tä. Sen ta­kia laa­hus­tan vä­lil­lä hi­taas­ti käy­tä­vil­lä (kah­vi­muki kä­des­sä) yrit­tä­en olla kii­reh­ti­mät­tä.”

8) Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

”On sel­kei­tä etap­pe­ja, jot­ka ryt­mit­tä­vät ar­kea. Luon­nol­li­ses­ti ke­vät luku­kau­del­la van­ho­jen tans­sit ja penk­ka­rit.”

9) Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­o­joil­le?

”Pi­de­tään sama mei­nin­ki tääl­lä pääl­lä. Jo­kai­nen omal­la toi­min­nal­laan luo viih­ty­vyyt­tä ja Klas­si­kan hen­keä.”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013