Sari Suvanto

Pert­tu Kor­ho­nen

1) Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

 ”Klas­si­kan hen­ki on hyvä ja ren­to.”

 2) Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Nyt on 8. vuo­si me­nos­sa, eli 7 vuot­ta.”

3) Mil­lai­nen on työ­ilma­pii­ri?

”Työ­ilma­pii­ri on tosi hyvä. Klas­si­kas­sa on iloi­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki!”

4) Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”Tot­ta kai, tosi mu­ka­via!”

5) Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

”RUB6. Kurs­si ero­aa muis­ta si­ten, että siel­lä saa pu­hua enem­män ja työs­ken­te­ly on va­paam­paa ja moni­puo­li­sem­paa.”

6) Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”Kou­lu on mo­der­ni ja tar­jo­aa hy­vät puit­teet, mut­ta viih­tyi­sän sii­tä te­kee en­nen kaik­kea ih­mi­set!”

7) Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

”Pa­ras­ta on vuo­ro­vai­ku­tus opet­ta­jan ja opis­ke­li­joi­den vä­lil­lä ja se, että voi itse päät­tää ope­tuk­ses­ta. Haas­ta­vin­ta on isot ryh­mä­koot ja YO-kir­joi­tus­ten ai­heut­ta­ma kii­re.”

8) Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

”Var­maan­kin ke­vät­juh­la.”

9) Mil­lai­set ter­vei­set ha­lu­at lä­het­tää leh­den lu­ki­joil­le?

”Naut­ti­kaa täs­tä het­kes­tä!”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013