Riitta Pirinen

Juu­so Jon­ni­nen

Riit­ta Pi­ri­nen on Klas­si­kal­la eng­lan­nin opet­ta­ja.

1) Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

”Klas­si­kan hen­ki on erit­täin hyvä sekä opet­ta­jain­huo­nees­sa että luo­kis­sa.”

2) Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Tu­lin Klas­sik­kaan 90-lu­vun puo­len­vä­lin hu­ja­koil­la. Muu­ta­maa koti­äiti­vuot­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta olen viih­ty­nyt tääl­lä.”

3) Mil­lai­nen on työ­ilma­pii­ri?

”Opis­ke­li­jat te­ke­vät hy­vin töi­tä tun­neil­la, ja heil­lä on po­si­tii­vi­nen asen­ne kou­luun ja opis­ke­luun. He myös käyt­täy­ty­vät to­del­la hy­vin. Työ­a­si­at su­ju­vat kol­le­goi­den kans­sa hy­vin. Meil­lä on haus­kaa ja tu­em­me toi­nen toi­si­am­me.”

4) Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”Ovat. Har­mit­te­len sitä, ett­ei hei­dän kans­saan ehdi tu­tus­tua pa­rem­min, kun ryh­mät ovat niin suu­ria, ja kurs­seil­la kii­re.”

5) Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

”Eh­dot­to­mas­ti ENA8 eli puhe­vies­tin­nän kurs­si. Minä ja opis­ke­li­jat pää­sem­me pu­hu­maan. Kurs­sin muo­to on mui­hin en­kun kurs­sei­hin ver­rat­tu­na va­paam­pi.”

6) Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”En­nen kaik­kea ih­mi­set, työ­to­ve­rit ja opis­ke­li­jat. Sen jäl­keen tu­le­vat sei­nät ja kaik­ki tek­niik­ka.”

7) Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

”Pa­ras­ta on se, että on työ­hön kuu­luu tie­tyn­lai­nen va­paus eli ope­tus­suun­ni­tel­man puit­teis­sa voin teh­dä omia rat­kai­su­ja­ni ope­tuk­sen suh­teen. Saan käyt­tää omaa luo­vuut­ta­ni oppi­tun­te­ja suun­ni­tel­les­sa. Tyl­sin­tä on pa­pe­ri­työ eli pis­tei­den las­ke­mi­nen ja mo­no­to­ni­nen ko­kei­den kor­jaus.”

8) Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

”Kesä­lo­mal­le läh­tö. Luo­vuus vaa­tii ai­kaa. Mo­net ide­at opet­ta­mi­seen tu­lee kesä­lo­man ai­ka­na.”

9) Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­o­joil­le?

”Kai­kil­le klas­sik­ka­lai­sil­le työn­iloa (hen­ki­lö­kun­ta ja opis­ke­li­jat) ja abeil­le jak­sa­mis­ta Yo-ko­kei­siin.”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013