Aarne Hagman

Juu­so Jon­ni­nen

Aar­ne Hag­man on Klas­si­kal­la bi­o­lo­gi­na ja maan­tie­don leh­to­ri.

1) Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

”Koen sen hy­vin po­si­tii­vi­sek­si. Ei lii­an lep­su eikä lii­an tiuk­ka, vaan so­pi­van­lai­nen.”

2) Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Vuo­des­ta 2006. Kah­dek­sas luku­vuo­si on me­nos­sa.”

3) Mil­lai­nen on työ­ilma­pii­ri? +6) Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”Työ­ilma­pii­riin ja viih­tyi­syy­teen liit­tyy kak­si asi­aa. En­sin on fyy­si­nen ym­pä­ris­tö ku­ten mm. ti­lat, ruo­kai­lu ja tek­niik­ka. Nämä te­ke­vät jo hy­vää ilma­pii­riä. Toi­se­na on oma työ. Pi­tää viih­tyä omas­sa työs­sään. Kol­le­gat ovat myös mu­ka­via.”

4) Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”Ei mi­nul­la ole va­lit­ta­mis­ta. Mi­nul­la ei ole ol­lut kos­kaan han­ka­laa opis­ke­li­jaa.”

5) Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

”Suo­sik­ki­kurs­sii­ni kuu­luu kak­si asi­aa. Suo­sik­ki­kurs­sis­sa saa käyt­tää omaa luo­vuut­ta eli mm. sel­lais­ta lisä­ma­te­ri­aa­lia ope­tuk­ses­sa, joka ei ole pel­käs­tään kir­jan teks­tiä. Toi­se­na on, että saa seu­ra­ta ai­kaan­sa ja sitä kaut­ta py­syy vir­ke­ä­nä. Eli kai­ken kaik­ki­aan ai­heet, joi­hin löy­tyy käy­tet­tä­väk­si ope­tus­ta ri­kas­ta­vaa ma­te­ri­aa­lia.” Jo­ten opis­ke­li­jat voi­vat teh­dä pää­tel­miä hä­nen suo­sik­ki­kurs­sis­taan.

6) Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

Ks. ky­sy­mys kol­me!

7) Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

”Pa­ras­ta on mää­rä­tyn­lai­nen va­paus, joka te­kee työs­tä moni­puo­lis­ta. Täs­sä saa ja jou­tuu seu­raa­maan ai­kaan­sa. Haas­ta­vin­ta on koko ajan esil­lä olo, joka ei ole mi­nul­le luon­tai­ses­ti help­poa”

8) Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

”Vas­taan tä­hän toi­sel­la ta­val­la. Opin­to­vuo­teen si­säl­tyy mo­nia koho­koh­tia. Se voi olla esi­mer­kik­si kos­ket­ta­va päi­vän avaus, joka lait­taa ajat­te­le­maan. Se voi olla hy­vin men­nyt tun­ti tai hy­vin on­nis­tu­nut uusi teh­tä­vä.”

9) Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­o­joil­le?

”Äl­kää täh­dät­kö vain kurs­si­ko­kee­seen. Opis­kel­kaa elä­mää var­ten. Kan­nat­taa kat­soa asi­oi­ta ava­ram­min, eli ot­ta­kaa asen­teek­si sy­väl­li­nen ja moni­puo­li­nen asi­oi­hin pa­neu­tu­mi­nen.”
”Kun teil­lä on näi­tä äly­pu­he­li­mia ja tab­let­te­ja, käyt­tä­kää nii­tä enem­män opis­ke­lus­sa hyö­dyk­si.”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013