Perttu Korhonen

Pert­tu Kor­ho­nen

1) Mil­lä vuo­si­kurs­sil­la olet?

 ”Nyt on kol­mas vuo­si me­nos­sa, eli vii­meis­tä vie­dään!”

 2) Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

”Klas­si­kan hen­ki on aina nä­ky­nyt sel­lai­se­na ta­voit­teel­li­suu­te­na ja yh­teis­työ­nä pa­ran­taa kou­lun viih­tyi­syyt­tä ja tuo­da vaih­te­lua ar­keen. Sitä ei kui­ten­kaan ole luo­mas­sa pel­käs­tään op­pi­las­kun­nan hal­li­tus, vaan ihan jo­kai­nen!”

3) Mik­si Klas­sik­ka?

”Mik­si­pä ei? Hyvä si­jain­ti, mo­der­ni ra­ken­nus ja viih­tyi­sä ilma­pii­ri. Muut lu­ki­ot ei vaan vedä ver­to­ja Klas­si­kal­le, näin se vaan on!”

4) Mi­ten hy­vin to­tuit Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin?

”Ruo­kai­lu­ajat ja luok­kien si­jain­nit oli huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi op­pia kuin ylä­kou­lus­sa. Var­maan vii­meis­tään opin ”ta­lon ta­voil­le” sii­nä 1. vuo­den 2. jak­son ai­ka­na.”

5) Mikä on lem­pi­ai­nee­si?

”Hmm, vai­kea va­li­ta yksi ylit­se mui­den, jo­ten sa­no­taan kol­me pa­ras­ta: eng­lan­ti, psy­ko­lo­gia ja mu­siik­ki.”

6) Mitä aiot kir­joit­taa YO-kir­joi­tuk­sis­sa?

”Nyt syk­syl­lä oli pit­kä eng­lan­ti ja ke­vääl­lä on­kin sit­ten lu­vas­sa äik­kää, pit­kää ma­tik­kaa, ruot­sia, sak­saa ja psy­ko­lo­gi­aa, huh! Ruot­sin oli­sin kir­joit­ta­nut jo syk­syl­lä, jos abi­kurs­si oli­si mah­tu­nut 1. jak­soon.”

7) Mi­ten Klas­sik­kaa voi­si ke­hit­tää (esim. viih­tyi­syyt­tä)?

”Jos jo­tain kor­jat­ta­vaa on, niin ai­na­kin muu­ta­ma pa­has­ti rä­ti­se­vä kai­u­tin: esi­mer­kik­si luon­non­tie­de­luok­kien lä­hei­syy­des­tä löy­tyy yksi täl­lai­nen ta­paus. Muu­ten Klas­si­kan toi­min­nas­ta tai muus­ta vas­taa­vas­ta en kek­si moi­tit­ta­vaa, ja Kris­sel­le vie­lä eri­tyis­mai­nin­ta hy­väs­tä vi­her­kas­vien hoi­dos­ta ja no­pe­as­ta RO-vies­tien lä­het­tä­mi­ses­tä, hyvä Kris­se!”

8) Mil­lai­set ter­vei­set ha­lu­at lä­het­tää leh­den lu­ki­joil­le?

”Ei muu­ta kuin, että naut­ti­kaa syk­sys­tä ja muis­ta­kaa ot­taa vä­lil­lä ”re­lax” aher­ta­mi­sen lo­mas­sa!”

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013