Mikke Happonen ja Hanna Fiseha

Juu­so Jon­ni­nen

1) Mil­lä vuo­si­kurs­sil­la olet­te?

Mo­lem­mat ovat en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­kurs­sil­la.

2) Mil­lai­sek­si ko­et­te Klas­si­kan hen­gen?

”Kyl­lä­hän sen huo­maa, että tääl­lä on eri mei­nin­ki kuin ylä­as­teel­la. Esi­mer­kik­si jo pin­gis­pal­lo kar­kaa pe­la­tes­sa, joku on ojen­ta­mas­sa sitä ta­kai­sin”, Mik­ke tuu­mii.

”Tääl­lä ei ku­kaan kat­so pa­has­ti. Ei ole ns. ryh­miä, vaan on yh­tei­söl­li­sem­pi kuin ylä­kou­lus­sa”, Han­na ker­too.

3) Mik­si Klas­sik­ka?

”Tämä on hyvä kou­lu. Ka­ve­rit ovat ke­hu­neet ja opet­ta­jat ovat mu­ka­via”, tuu­mi­vat mo­lem­mat.

4) Mi­ten hy­vin to­tuit­te Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin? Mit­kä asi­at edes­aut­toi­vat sii­nä?

”Viik­ko meni, niin oli ru­tii­nia. Ka­ve­rit opas­ti­vat. Kaik­ki luo­kat ovat kah­den käy­tä­vän var­rel­la. Opet­ta­jat, opot ja tu­to­rit aut­toi­vat hy­vin alus­sa.”

5) Mikä on lem­pi­ai­neen­ne?

Sekä Han­nan ja Mi­ken lem­pi­aine on äi­din­kie­li. Mi­kel­lä myös fy­siik­ka on mie­lei­nen aine.

6) Mitä aiot kir­joit­taa YO-kir­joi­tuk­sis­sa?

Pa­kol­lis­ten li­säk­si Mik­ke ai­koo kir­joit­taa ma­ti­kan ja en­kun. Mah­dol­li­ses­ti myös fy­sii­kan ja ke­mi­an.

Han­na ai­koo pa­kol­lis­ten ai­nei­den li­säk­si kir­joit­taa psy­ko­lo­gi­an ja en­kun. Nii­den li­säk­si hän poh­tii ve­nä­jän ja rans­kan kans­sa.

7) Mi­ten Klas­sik­kaa voi­si ke­hit­tää (esim. viih­tyi­syyt­tä)?

”Ra­di­ois­sa voi­si olla ää­nen­laa­tu pa­rem­pi. Pit­kil­lä väli­tun­neil­la voi­si olla vä­lil­lä esim. mu­siik­kia”, Mik­ke ja Han­na poh­tii­vat.

8) Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”On­nea pa­lau­tuk­siin. Äl­kää luo­vut­ta­ko, vaik­ka tu­li­si huo­nom­pia nu­me­roi­ta kuin ylä­kou­lus­sa”, Mik­ke ker­too leh­den lu­ki­joil­le.

”Tsemp­piä al­ka­val­le jak­sol­le ja pal­jon mo­ti­vaa­ti­o­ta kai­kil­le”, toi­vot­te­lee Han­na.

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013