Salatut elämät -testi

Anu Ran­ta­ma ja Annu Pel­ko­nen

Suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­sar­ja Sa­la­tut elä­mät on tääl­lä taas! Tes­taa, ketä muis­tu­tat eni­ten näis­tä sy­däm­mel­li­sis­tä hah­mois­ta.

1. Mitä kat­sot telk­ka­ris­ta?
a) Ra­ve­ja
b) Per­sik­ka-Pe­teä
c) Rans­ka­lai­sia vii­ni­oh­jel­mia
d) Ri­kos­oh­jel­mia

2. Mitä on­gel­mia si­nul­la on?
a) Li­kai­nen rap­pu­käy­tä­vä eikä so­pi­vaa mop­pia mei­naa löy­tyä mis­tään
b) Ismo
c) Lu­kui­sat ih­mi­set
d) Ri­kol­lis­taus­ta­ni

3. Mi­ten ku­vai­li­sit ulko­nä­köä­si
a) Hiuk­set ovat al­ka­neet kal­juun­tua, viik­set ja kal­ja­maha löy­ty­vät myös
b) Olen pie­ni ja lap­sen­o­mai­nen
c) Olen erit­täin hy­vän­nä­köi­nen eikä mi­kään ole tär­ke­äm­pää, kuin vir­hee­tön ulko­näkö
d) Mi­nul­la on rus­ke­at hiuk­set ja olen mel­ko lem­pe­än nä­köi­nen ex-ri­kol­li­sek­si

4. Suu­rin unel­ma­si?
a) Pi­tää käy­tä­vät siis­ti­nä, ett­ei ku­kaan vaan liu­kas­tu
b) En tie­dä, mut­ta Per­sik­ka-Pete on pa­ras!
c) Täy­del­li­nen ja vir­hee­tön ulko­näkö (vaik­ka sel­lai­nen­han mi­nul­la jo on)
d) Jät­tää ri­kol­li­suus men­nei­syy­teen

5. Mikä on trau­maat­ti­sin ko­ke­muk­se­si?
a) Lu­kui­sat sy­dän­koh­tauk­se­ni
b) Se, kun Anni-mum­mo siep­pa­si mi­nut ja kun jou­duin asu­maan Is­mon kans­sa
c) Kun kyn­te­ni kat­ke­si, ja kun ajoin nai­sen yli
d) Se­pon sy­dän­koh­tauk­set

6. Pa­hin pel­ko­si?
a) Että joku liu­kas­tuu rap­pu­sis­sa
b) Että Per­sik­ka-Pe­ten esit­tä­mi­nen tv:ssä lop­puu
c) Että kau­niil­le kas­voil­le­ni ta­pah­tuu jo­tain
d) Että Sep­po saa taas uu­den sy­dän­koh­tauk­sen

Eni­ten a-vas­tauk­sia: On­nit­te­lut, olet ilmi­sel­vä Sep­po Taa­las­maa. Olet rau­hal­li­nen ja avu­li­as ja si­nut saat­taa löy­tää sii­vo­a­mas­ta käy­tä­viä.

Eni­ten b-vas­tauk­sia: Muis­tu­tat eni­ten Isa­bel­la (Ri­sa­bel­la) Hol­mia. Olet ehkä hie­man itse­kes­kei­nen, mut­ta to­del­li­suu­des­sa vä­li­tät vä­lil­lä myös muis­ta. Ulko­näkö on si­nul­le kaik­ki kai­kes­sa.

Eni­ten c-vas­tauk­sia: Si­nus­ta tu­lee mie­leen Sa­lat­tu­jen eläi­mien Se­ve­ri Sie­vi­nen. Si­nul­la saat­taa olla on­gel­mia joi­den­kin ih­mis­ten kans­sa, mut­ta olet hy­vin kek­se­li­äs ja oma­päi­nen.

Eni­ten d-vas­tauk­sia: Olet ilmi­sel­vä He­le­na Kuu­la. Si­nul­la on ehkä hä­mä­rä men­nei­syys, mut­ta ny­ky­ään olet hy­vin­kin me­nes­ty­nyt.

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013