Helppo elämä

Aino Poh­jo­la

1. Jot­kut asi­at vain aina tun­tu­vat vai­keil­ta, är­syt­tä­vil­tä tai ihan vain täy­sin tur­hil­ta. Elä­mää hui­jaa­vat pie­net ”li­fe­hac­kit” saat­ta­vat­kin olla pe­las­tus mo­nen pie­niin on­gel­miin. Kaik­keen niis­tä apua löy­dy (yli­op­pi­las­ko­keet, ra­han­puu­te, maa­il­man­lop­pu yms.) mut­ta pien­tä pi­ris­tys­tä ja hel­po­tus­ta on kui­ten­kin tar­jol­la.

2. Se­koi­tat­ko hel­pos­ti sa­man­lai­set avai­met kes­ke­nään? Tip­pa eri­vä­ris­tä kyn­si­lak­kaa jo­kai­seen avai­meen hel­pot­taa muis­ta­mis­ta. In­ter­ne­tis­sä seik­kail­les­sa saat­taa ek­syä jos jon­kin­lai­siin net­ti­kaup­poi­hin tai mie­leen voi muu­ten vain tul­la jo­kin las­ku­toi­mi­tus. Goog­len haku­kent­tään lau­sek­keen kir­joit­ta­mi­nen ta­kaa vas­tauk­sen no­pe­am­min kuin las­ki­men et­si­mi­nen! Tie­to­ko­neel­la ol­les­sa mie­leen saat­taa myös va­el­taa lau­an­tai-il­lan pit­san jä­mät. Kun lau­ta­sen li­säk­si mik­roon lait­taa vesi­la­sin jos­sa on pie­ni mää­rä vet­tä, var­mis­tat ett­ei reu­nas­ta tule sit­keä.

3.Vaa­te­kaap­pi pul­lot­taa vaat­tei­ta, mut­ta käy­tät niis­tä ehkä kym­me­nes­osaa? Ja sil­ti sii­vo­tes­sa tun­tuu, ett­ei mis­tää voi pääs­tää irti? Kään­nä kaik­ki hen­ka­rit vää­rin päin. Kun käy­tät jo­tain vaa­tet­ta, pa­lau­ta se kaap­piin oi­kein päin. Pa­rin kuu­kau­den pääs­tä voit kat­soa kaap­pii­si, ja an­taa kaik­ki yhä vää­rin­päin ole­vat vaat­teet eteen­päin.

Vas­taa­van­lai­sia vink­ke­jä on help­po et­siä ne­tis­tä. Haku­sa­noil­la ”life hacks” löy­tää lu­ke­mat­to­mia hel­po­tuk­sia. Kaik­kea ei kui­ten­kaan kan­na­ta us­koa, sak­san­päh­ki­nän hink­kaa­mi­nen puu­pin­taan ei vält­tä­mät­tä pe­las­ta lat­ti­aa­si ja ham­mas­tah­na ei pois­ta naar­mu­ja äly­pu­he­li­me­si näy­tös­tä. Haus­kaa ko­kei­lua, ja muis­ta­kaa – jot­kut asi­at on pa­ras­ta hoi­taa ihan pe­rin­tei­ses­ti.

Non So­lum 3/2013Syk­sy10.10.2013